Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-06-05)

5. Juni 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Bøndernes Løskøbelse fra Vornedskabet og Indbetaling af Pengene i Kongens Kammer. — R. A.

Epthersom dig bekendt Er, at Ieg haffuer god forhabning tyl at Erlange en Summa penge for Bøndernis friihed 1 ), Och du drager Nu aff Landiit 2 ), Da skaldtu befahle En aff dyne tiiener, som du uel troer, At hand samme wel och fliitig Negotierer huos geiistlighedens som kronens Bønder Och sa Eptherhanden, naar pengene Indkommer, dem strax Ind y kammerit 3 ) leffuere, Huilckit du ochsa skaldt pa myne uegne befahle Otte Brockenhus at gørre y københaffuens Lehen, Och at hand Indted troer Riidefogederne alfor uel. Dy andre alle skall dedsamme bliiffue Errindrit aff Chanseliit. Vale. Aff frederigs: den 5 Junij Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.