Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-06-29)

29. August 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen er tilfreds med, at Nederlandene ifølge Ulfeldts Skrivelse begynder at faa det rette Syn paa Svenskerne. Rejsen til Norge er forløbet godt. Christoffer Gjøes Guld viste sig at være blandet med Jernmalm, men Kongen har taget noget andet norsk Erts med sig for at prøve det. Han vil nu begive sig til Hertugdømmerne. Afsendelsen af Skibe til Spanien har maattet udsættes paa Grund af Pengemangel. — R. A.

s. 396 Dyn skriffuelse daterit Haag den 5 Huius Er mig ygar tilhande kommen Och deraff Contenta forstanden, Huorpa ieg dig inted forholder, At ded er mig heel kerdt at fornemme, at dy herren Stathen Lehrer Eptherhanden at kende Suensken 1 ). Den languarige treuis ymellom Spannien och Staterne 2 ) uyl causere allehande pa dy steder, som man Nu indted te[n]cker pa. Myn Reiisse op tyl Norrie gyck, gud uerre loffuit, uel aff, saat sagerne, som der forrekam, bleff forrettit 3 ), Och Christoffer gøiies guld 4 ) kam for En dag, dog hel wanardtig, fordi att ded Er med lern malm formyskiit 5 ).

Imidlertyd Ieg uar der y Riigit, da fandtis der guld pa vnderskedtlige steeder, som offuergar uydt Christoffer gøiis Erdtz, huoraff ieg ochsa haffuer tagiit En haab med mig Och Er nu dermed y werck at Erfahre Nogen wiished om samme Erdtz. Haffde man partisipanter, som haffde Nogen formue, da uar der y Riigit megit at gørre. Nu pa mandag først kommende begiiffuer Ieg mig henad fiirstendommen 6 ) tyl at forrette ded, som der kan forrefalde. Imod tyden, at Riigens Raad kommer hiid, da habis Ieg at uerre heer Igen. Wor herre giffue dy gode herrer gode Rad och forstandige anslag, som kunde bringe En haab penge paa Rendthekammerit, Ellers ded syste bliiffuer werre End ded første. Dy skybe, som skulle haffue uerrit henad Spannien 7 ), fyndis s. 397 Endnu heer for mangel aff penge, Huorfor man haffuer maadt sette derris Reiisse op Indtil Martini, tyl huylcken tyd Pengene bliiffuer mueligdt sa besuerlige at bringe tiil ueiie som Nu. Vale.

Rossenborg den 29 Augustj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.