Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-11-23)

23. Novbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal samme Dag indfinde sig hos Kongen tilligemed Rigsmarsken, Rigsadmiralen og Statholderen i Norge. — B. A.

Eptherdi Ieg med dyn Person, Riigens Maars, Riigens Admirall Och Stadtholderen y Norrie haffuer at tale, Som mig Macht pa ligger, Da skaldt du med dennom komme herud, Naar dag E[r], och fornemme myn wyllie. Vale.

Rossenborg den 23 Nouem: Anno 1647.

Christian. 3 )