Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-11-24)

24. Novbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil slutte Kontrakt med en Mand, der gennem Ulfeldt har gjort Tilbud om at udvinde Guld af Erts. Han skal derfor give Besked om Størrelsen af den Kedel, der skal bruges hertil. - R. A.

s. 399 Epthersom du lodtz mig forsta Nu siist, du warst herude, at der haffde uerrit En huos dig der wde, fom(!) uylle Lehre mig Eller En anden, som uylle forseckere hannem pa 30000 dl., huorledis man kunde faa guld af ded Erdtz, som der fiindis y, Pa En fremmid manehr, som wbekendt Er, da Er Ieg Besoluerit y den Allerhøiestis Naffn at forpliichte mig til samme Mand, sa høydt ske kan, At saframdt Ieg Erfahrer samme hans angiiffuen at uerre saledis, At Ieg da uyl forseckere hannem pa samme Summa som Sagdt Er.

Huorfor du skaldt lade mig uyde, huorledis keedelen til samme werck skall werre formerit y Høiide, brede och lengde Med mehre, som til samme werckis fordtsettelse fornøden gørris 1 ). Vale.

Rossenborg den 24 Nouem: Anno 1647.

Christian.