Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-11-29)

29. Novbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt. 2 )
Der er ikke tilstrækkelig Kontrol med Møntmesteren, da Møntskriveren er afskediget, og der ikke er nogen Wardein. — R. A.

Epthersom Ieg fornemmer Skriiffueren udi Myndthen at uerre affskaffit, uden thuiffuel, fordi at der Myndtis indted mehre aff ded, som mig tilkommer, Mens aff ded, som Selgis aff Nød, Huoraf Myndtemeisteren haffuer Stor Profiidt Och dog Indted glemmer at Slaa Myndten Epther siit Eiigit tycke, Som y lengden kan Causere allehande, Som man Nu indted varer siig for, Tii der Er Ingen Myndteskriffuer 3 ), s. 400 och der Er Ingen wardyn 1 ), eom giiffuer acht pa myndtens Valør, om den Er saledis, som den Bør at werre, Saat ded uyl haffuis y acht y tyde.

Andenstedtz, huor der Myndtis, som nu skeer y københaffuen, Da betalis sligge persohner af Myndtemeisteren for derris wmage Och dog Erre ingen forobligerit uden Herren. Vale.

Aff frederigsborre den 29 No: Anno 1647.

Christian.