Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-12-08)

8. Decbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt. 2 )
Om Behandlingen af det guldholdige Erts. Ulfeldts Medhjælper herved skal have Vibeke Kruses Kammer overladt. — R. A.

Siiden Ieg kam hiid y afftis, da talede ieg med Iørgen Priis 3 ), Som berettede dig 4 ) at haffue begehrit Nogle pund hel smadt stødt Erdtz, huorfor Ieg spurde hannem, Om dedsamme skulle werre Røstiid 5 ) Eller Icke. Da suarede 6 ) hand, att ded skulle uerre aff ded, som uar kommen aff Puchuerckit 7 ), Huilckit kam mig heel fremmid for, Alden s. 401 Stund Ieg forstod aff dig nu siist, du uarst huos mig, At Erdtzen skulle Røstis, førend den skulle Puckis. Skal Erdtzen Nu brugis, som Iørgen Priis den nu leffuerer, Da uyl ded principaliter y wasken Och torre, huortil uyl tiid, som du for dyn person indted kandt abwardte, Huorfor mig synists best at verre, at den person, som du huos sliigdt at forrette uyldt bruge, At hand tager siit Lossomendte y wybeckis kammer, som Er Neer huos mig Och Er Neer køckenid, huor der Er wand at bekomme. Vale.

Rossenborg den 8 Decem: Anno 1647.

Christian.