Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-12-10)

10. Decbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt. 1 )
Følgeskrivelse ved en Redegørelse for Oppebørslen af Sundtolden før Krigen og nu. — R. A.

Herhuos haffuer du den Rette beskaffenhed om tollen y Sundit at Emphange, huorledis den for kriigen Er oppebaaren, Och huorledis den Nu Oppeberis, Huilcken du skaldt Igennom See och lesse Och mig Igen lade tilkomme. Vale. Rossenborg den 10 Decem: Anno 1647.