Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-12-19)

19. Decbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt. 2 )
Kongen vil have opsat en Pukmølle for Enden af Løngangen ved Tøjhuset. Den skal drives af Vand fra Havnen. — R. A.

26

s. 402 Eptherad Ieg hafflier fornommen Miig lydit gaffn at haffue mig at foruendte aff den Puchmølle 1 ), som star pa taggit aff Smeldthussit ued Stranden, Da haffuer Ieg ladiit M: Hans Ohnemøller forsta myg at uyl haffue En mølle aff samme Slagss staendis ued Enden aff Løngangen Imod tøyhussit, Som den Mølle 2 ) for Nogen tyd siiden Laa, som skaar ded smadt lern, som bleff brugdt tiil dii Smaa søm. Huorfor du skaldt tale med M: hans Ohnemøller, At man kan faa En Mand dertil, som Opsetter Møllen med syn tylbehøring for En uyss Summa penge.

Och Eptherdi der haffuer aldtiid uerrit En griifft fra samme Møllested Ind y Haffnen ued tøyhussit, Da skall samme grøfft fortyngis med En, som den samme for En uyss Summa penning Rønser. Huorledis wandit skal Indledis y løngangen, saat samme mølle derued kan gaa, ded haffuer Ieg uyst M: hans Ohnemøller.

Hussit tyl samme Mølle skall y wyndter tylhuggis der ued stedden. Vale. Frederigsborg den 19 Decem: Anno 1647.

Christian.