Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-12-21)

21. Decbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt.
Om den Mølle, som Hans Ahnemøller skal opføre ved Løngangen, og om Betalingen herfor. — B. A.

Epthersom Ieg dig myn mening Om den Mølle, Ieg uyl haffue biigd ued den lange gang til køben: 3 ), Da sender Ieg dig Nu herhuos Ordynandtzen, huorepther den skal byggis, tyl den Ende, At du aff M: hans Ahnemøller skaldt fornemme, s. 403 Huad tømmer, Stordt och Smadt, hand tiil samme Møllis Bygning med hans arbeidtzlon, Indted vndertagen, Begehrer. Huad uy Nu y dy mader kan bliiffue Ens Om, ded skal hannem aff kammerit bliiffue Erlagdt y tre termyner. Den første skal hand faa forud, Den anden, Naar werckit Er haald ferdig, Och den siiste, Naar werckit Er ferdigdt 1 ). Vale. Frederigs: den 21 Decem: Anno 1647.

Christian.