Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-12-21)

21. Decbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt.
Da den sidste Smelteovn ikke har kunnet holde, skal der mures en ny. Prins Christians Tøj skal sendes til Frederiksborg. Opgørelsen over hans Efterladenskab burde fremskyndes, for at den sachsiske Gesandt kan blwe hjemsendt. — B. A.

Vaff(!) dyn skriffuelse haffuer Ieg forstanden Muremeisteren Ingen skiild at haffue, at den siiste Offuen indted haffuer kundt holde. Wor herre giiffue, at man kunde Ramme pa dy slags steene, som kunde holde Et smeldten Eller thu vd, at man kunde Erlange wiissheden Om samme Erdtz. Mur- meisteren skal pa Nii gørre En anden, som Epther disse Hellige dage, Om gud uyl, y ded Ny Aar kan bliffue pro- berit. Ded som Iørgen Seefeldt Och H: frederich Redtz haffuer sendt aff Prindtzens Salige Ihuekommelsiis tøy til køben:, ded skal sendis hiid 2 ).

s. 404 Ieg forundrer mig storligen, At dii sender Icke derris forretting pa aldting Ind, at den gesandter aff dressden 1 ) kan faa siin affskeen, Naar hand kommer hiid. Vale. Frederigs: den 21 Decem: Anno 1647.

Christian.