Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1647-12-23)

23. Decbr. 1647.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen ønsker den hurtigst mulige Tilendebringelse af Skifteforretningen efter Prins Christian. Om Opførelse af en ny Mølle og en ny Smelteovn og om Guld- og Sølvholdigheden af den norske Erts. — R. A.

Huiss som dig fra Nykøbing Er tilhande kommen, ded haffuer Ieg 2 ) Emphangit. Wor herre gyffue, at dy dannemend 3 ) som Erre der pa myne uegne, wylle gørre En Ende derpa, Ded ma siiden ga, som ded kan. Naar M: hanss Ohnemøller følger den Order, som hannem Paa den Mølle at gørre 4 ), da habis Ieg med gudtz hiielp, at der bliiffuer uel Raad tyl tømmer.

Paa den Offuen 5 ), som Er Nedertagen, formener Ieg Skylden at uerre Større huoss Steenen, som Er Ilde brend, End huoss Leehrit, huorfor Ieg uyl bruge aff dii steene dertiil, som heer Brendis, Naar denne Indted lenger uyl holde.

At ded Erdtz, som 6 ) haffuer hafft at forsøge, Indted guld haffuer holdt, ded giiffuer mig ynder, Tii Ieg haffuer aldtiid 7 ) funden guld derudi7), saa tiidt Ieg haffuer proberit ded. Mens ded haffuer uerrit Riigdt aff Sølff, som Blyt s. 405 haffuer forarsagit, Huoraff der haffuer uerrit brugdt for megit aff (!), Som herepther med gudtz 1 ) Indted skal Skee. Vale. Frederigs: den 23 Decem: Anno 1647.

Christian.