Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1648-01-05)

5. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Søren Hellekande skal gøre Regnskab for Anvendelsen af det til Prins Christians Baderejse rejste Pengelaan. Pukmøllen skal lægges paa det af Kongen befalede Sted og ikke, som foreslaaet af Hans Ahnemøller, i Valkemøllen paa Vandkunsten. — R. A.

Epthersom Søren Heldekande 3 ), som haffuer uerrit Prindtzens Saligis kammerskriiffuer, Er befahlit at gørre s. 408 Riichtighed for dii Penge, Som Riigit contribuerede til hans Reiisse tiil ded warme Baad, Och samme Hellekande vden al thuiffuel nocksom beuyst Er, huortiil dii mange landte penge anuendt Erre, Da skaldt du, med Største fliid ske kan, werre derom at Erfahre aff samme Hellekande, huortil samme penge Erre anuendt.

Och Eptherdi M: hans Ohnemøller Er kommen y den mening, At Puchuerckit best kunde anleggis y walckmøllen 1 ), Da Er derymod at haffue y Acht, At man Indted skal kunde holde Ageueiien offuer Løngangen ued macht Med mange hundrede daler, At den skulle kunde vdsta den Laast, som den uyl wdsta aff dy uogne, som uden ophør skall føre Erdtzen tiil och fraa Møllen. Ieg for myn person kunde Ickehelder uerre uys pa, at Ieg kunde komme deroffuer, Naar Ieg uylle. Huorfor Puchmøllen skal komme der at Staa, som Ieg den anordnit haffuer, Dentiid den samme med M: hans Ohnemøller bleff fortyngit 2 ). Vale. Frederigss: den 5 Ianu: Anno 1648.

Christian.