Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1648-01-08)

8. Januar 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen ser gerne, at Antallet af Baadsmænd indskrænkes, saaledes som han gentagne Gange forgæves har befalet. Tøjhusets Reparation bør fremskyndes. Kongen vil selv gøre et Afrids af Spærværket. — R. A.

At man Io haffuer mehre folck, End man Burde, derpa Er ingen thuiffuel, Och kan huercken Admiralen, Vice Admirall s. 409 Eller Admiralen pa Holmen Nechte, at ded dennom Io tyer End Engang befahliit Er at sette y werck, mens ded haffuer uerrit forgeffuis, Huorfor Io før ded kan Settis y werck, Io keerer ded skal uerre mig. Tøiihussens Reparation 1 ) Er høy nødig. Naar Ieg faar Bredden deraff, da uyl Ieg gørre Ett affriidtz aff Speruerckit, Huorepther man siiden kan gørre Offuerslag paa aldting. Befahlingen tiil dig Om pengene tiil Arsenalens Reparation Och folckens afftackelse haffuer Ieg ladiit gørre y Chanseliit Och fiindis herhuoss 2 ). Vale.

Frederigsborg den 8 Ianu: Anno 1648.

Christian.