Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1648-02-08)

8. Febr. 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal indsættes en ny Kammerjunker til Afløsning af Kaj Lykke, da denne ikke har sat igennem hos sine Forældre, hvad han har lovet Kongen. Kongens Kammer paa Rosenborg skal opvarmes før hans Komme dertil. — R. A.

Epthersom dig bekendt Er, huorledis Jeg Er fahren med den kammeriunker, Ieg haffuer, Da skaldt du lade hannem forsta, at Eptherdi hand nu En Rom tiid haffuer holdt tiil bage med ded, som hand loffuede at sette y werck huos hans foreldre 1 ), Da ued Ieg hannem Indted lenger for kammeriunker.

Och Eptherdi her er Ingen, som kan tage Eden aff den Nii, Da skald du, sa snardt du haffuer Notificerit key lycke dette, begiiffue dig hiid, at den anden kan bliiffue Installent.

Ieg haffuer befahlit at gørre Iild y myt kammer pa Rossenborre, paded at kullen kan komme nogit derud, førend Ieg kommer diid. Vale.

Frederigs: den 8. Fébru: Anno 1648.

Christian.