Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1648-02-13)

13. Febr. 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
I Anledning af Axel Urups, gennem Ulfeldt indgivne Begæring svarer Kongen, at der allerede er skrevet derom til Rigsmarsken og Krigskommissærerne, men at Kansleren og de andre Raader har krævet Udsættelse hermed til efter Mødet i København. - R. A.

s. 419 Aff dyn skriffuelse haffuer ieg forstanden, huad du pa Axel wrups wegne solliciterer 1 ), Huorpa Ieg dig indted forholder, At aldt ded, som ued skriiffuelse til Riigens Marss Och Commissarierne haffuer kund ske, ded Er sked, som hand uel selffuer ued, Der Ieg mig deroffuer ymod Chanseleren Och dy andre Raad haffuer pa wrups wegne grauerit, Mens aldtid Erfahrit derris mening at werre, At dertil uar ingen Remedia at formode, førend Ded mode y københaffuen 2 ) uar Offuerstanden. Vale.

Frederigs: den 13 febru: Anno 1648.

Christian.