Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632~)

Før 1632.
Koncept til en Stævning til Herredag, — R. A.

Wy Chri: etc. helsse dig oss Elske: etc. Wyder, att for 1 ) haffuer berettit oss Elske: (dy contenta), huorfor wy Byde och befhale 2 ) dig, attu retter Dyn leylighed derepther, attu møder for oss och worriss Elskelige Riigenss Raad vdi retthe till første almyndelig herredag, som Er berammit att skulle holliss vdi worriss købsten(!) køben(!) Mandagen Epther trynitatis Søndag førstkommendiss 3 ), tagendiss medt tig(!) huess breffue och Documenter, du achter [y samme sag] 4 ) dig med att 5 ) forsuaare.