Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643/1648~)

1643—48 2 ).
Til Korfits Ulfeldt.
Efterskrift angaaende Farvning af et Parti Klæde i København. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Aff myn herudi liggende skriiffuelse Erfahrer du Nocksom myn mening, Mens Eptherdi mig nogit Indfaldt, siiden at dette uaar forsegliid, da haffuer ieg herudi uyldt dig ded lade uyde, Som bestar derudi, At ieg uyl uyde, Om man Kan y Køben: faa En party aff Kleede faruyt och bered, Och om sliigdt skee Kan, daa uyl hiidsendis skiib, som ded heer Kan Indtage. Vale. Datum ut in literis.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.