Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643/1648~)

1643—48.
Til Korfits Ulfeldt.
Raadet vil ikke afgive nogen Erklæring førend efter afholdt Møde. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Ieg haffde Radiit huoss mig Och uylde Erfahre aff dennom derris mening, mens dy vndskylde sig, att dy indted siig Kunde derom Erk[l]ere, førend dy Kam sammen, huorfor Ieg lod dem gaa bordt Igen.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.