Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1631-07-15)

15. Juli 1631.
Til Christian Friis.
Da Kongen af Raaderne har modtaget afvisende Svar paa sit Forslag om, at disse fremtidigt skulde indgive deres Betænkninger skriftligt hver for sig, erklærer han at ville bøje sig for Raadets flerstemmige Afgørelse. Raadets Andragende vedrørende et Mageskifte, hvorved der skulde erhverves Grund til et nyt Fæstningsanlæg, kan ikke imødekommes. — Langebeks Afskr. (efter Orig. i det rosenholmske Arkiv) Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml. 4° 980.

Ieg thuiffler ynted, at du io dragis til mynde, huissom 2 ) Riigens Raad ued Her Iørgen Skeell och dyn persohn pa frederichsborg lod anbringe, Nemlich, at om dy derris betenckende paa myn Proposition skriifftlig mig skulle lade tilkomme, at sliigdt uille causere stor wydtløfftighed och s. 427 perplexitet, Sa at man fast ingens betenckende rett kunde fornemme. Item, at Riigens Raad begerede, at man Hannerow ymod Key v. Aanefeldtz Godtz, dersom 1 ) den fort Riigid til beste leggis, skulle uille forbytte.

Saa eptherdi ieg samme tyd mig paa Eders anbringen inted kunde erklere, eptherdi Rügens Maarss for syn Skrøbelighed skyld inted lenger kunde bliiffue tilsteede, Och ieg anden dagen tiilig begaff mig paa weiien herud, Saa haffuer Ieg nu myn Resolution derpaa dig uillid laade wyde, At naar Riigens Raad mig derris betenckende Skriifftlig En huer a part laader tilkomme, och dy fleeste vota derhen gaar Sliigdt inted at uerre raadeligdt 2 ), da er ieg fornøiied, Och paa ded ingen skall kunde syge Maiora anderledis at uerre fallen, end som dy udi sig selffuer fallen er, daa skaldtu in mea præsentia aabne Radtzens ynleg och deraff colligere Maiora och dem siiden ued den Eed, du mig och Riigid med obligerit er, in Sænatu vden nogens formelding forrebringe.

Den Permutation anlangende, daa er ded gaadt att see, at om 3 ) samdtlige Riigens Raad ded vnderskreffuid haffuer, som Riigens Maarss mig præsenterede, at ded aff nogle er bracht til ueiie. Ty ieg er uiss paa, att den største deell aff dennom uel ued, att sliggen permutation yngen genge haffue kunde, ty dennom wytterligdt er, At permutere en Pladtz, som ligger vnder Keysseren, med en, som man achter at bruge till Rügens defension ymod Keysseren, at uerre extra Rationem. At der haffuer uerrid taliid om samme s. 428 permutation andenstedtz end udi Raadstuen, ded byller Ieg mig ynd deraff, at der Ieg kam hiid, da skreff Offuerste Randtzou 1 ) mig tiil, at hand haffde fornommid, at Ieg uille bytte Hannerow bordt, huorfor hand baad mig, at Ieg uille for hans lange tieniste Skiild vnde hannem en anden Plaadtz at werre paa 2 ).

Vale. Aff Glyckstad den 15 Iulii Anno 1631.

Christian.

Udskrift: Danmarckis Riigis Chanseler tiil hande.