Danmarks Breve

RETTELSER OG TILFØJELSER. Bind I (...

s. 468 RETTELSER OG TILFØJELSER.

Bind I (1589—1625).

S. 92 L. 9 f. o : privat Eje, læs Nationalmuseet.

S. 504 Spalte 1, L. 14 f. o.: 124, 213, læs 124, 142 f, 213.
L. 16 f. o.: 142f. udgaar.

Bind II (1626—31).

S. 181 L. 9 f. n. : i Febr. 1629, læs vistnok i Febr. 1628.

Bind V (1641—44).

S. 493 L. 8 f. n. : tølpel betyder stor, stærk Person (H. F. Feilberg,
Ordbog over Jyske Almuesmål).

Bind VI (1645—48).

S. 18 L. 16 f. o.: Esaias Fleischer, læs Samuel Meier.

S. 365 L. 9 f. o.: Ordene: Fleischer, Esaias, Nr. 26 udgaar.

Efter L. 9 f. n. indføjes: Meier, Samuel, Nr. 26.

S. 369 Spalte 2, L. 1 og 2 f. n. udgaar.

S. 375 Spalte 1, L. 9 f. o. : 119, læs 18, 119.

Bind VII (Tillæg).

S. 72. Brevet Nr. 62 bør ifølge Svensk Historisk Tidskrift 1902

S. 225 og 226 med Anm. 1 snarere end til Novbr. 1640 henlægges til Foraaret 1641, da Brevets Punkt 4 omtaler den svenske Rege¬rings Svar af 4. Marts 1641 til den gottorpske Hertug paa dennes Henvendelse til Gunst for den svenske Enkedronning gennem Ge¬sandten Mandelslohe.

Bind VIII (Supplementbind).

S. 2 L. 1 f. o.: gefan-, læs ge-

S. 11 L. 10 f. o.: Die(!) dass zugesagdte geldt Sollen abholen mus¬sen, læs: Die, dass zugesagdte geldt Sollen abholen, mussen.

s. 469 S. 12 L. 3 f. n.: Krigen, læs Kringen.

S. 15 L. 8 f. n.: 1611. læs 1611—

S. 20 L. 10 f. o.: werk, læs weck (ɔ; weg).

S. 29 L. 7 f. n.: gegen, læs gegen-

S. 79 L. 10 f. o.: kaabbe, læs kaalbe.

S. 86 L. 3 f. n. : Beutzenburg, læs Boitzenburg.

S. 93 L. 14 f. n.: Feldmarskalken, læs Feltmarskalken.

S. 94 L. 1 f. o. : Efter Lybeck skal staa Punktum.

S. 105 L. 5 f. o.: eontinuirung, læs continuirung.

S. 134 L. 4 f. n.: Efter Regensberger tilføjes: se IV, 70, Note 2.

S. 176 L. 5 f. n: se, læs Se.

S. 216 L. 3 f. n.: Tostavelsesord, læs Ord.

S. 237 L. 5 f. n.: Christoffersen, læs Jacobsen.

S. 246 L. 3 f. n.: Rimeligvis Fejlskrift for „Faa“, læs: Naa her i
Betydningen opnaa.

S. 248 L. 14 f. o.: Ordene „paa Københavns Slot“ udgaar, da det
røde Kammer sandsynligvis snarere har været paa Frederiksborg
Slot, jvf. S. 190 og 192.

S. 271 Nr. 218. Brevet bør snarere dateres: Efter 24. Oktbr. 1643,
Datoen for den kongelige Befaling til Jørgen Friis’s Hensættelse
i Blaataarn.

S. 280 L. 7 f. n: S. X, læs S. 439.

S. 287 L. 8 f. n: Er fahre, læs Erfahre,

S. 302 L. 5 f. n.: 28, læs 27. — I Slottets Raadstuefløj fandtes i
Stueetagen Apoteket og Sølvkammeret, indtil Mønten med
Bolig for Møntmesteren indrettedes her 1644. Raadstuen var
i 1. Etage (C. Chr. Andersen, Kjøbenhavns Slot, S. 25).

S. 331 L. 17 f. o. : andiit, læs landiit.

S. 351 L. 4 f. n.: Christoffersen, læs Jacobsen.

S. 358 L. 5 f. o. : sk. . . . de aff odden, læs sk[al] [la]de affodere.

S. 367 Note 1. Henvisningen til VI, 110 Note 1 beror paa en Fejltagelse
og udgaar.

S. 383 L. 1 f. n.: 582), læs 582.

S. 386 L. 1 f. n. : Bilde, læs Rille.

S. 394 L. 11 f. n. : Ikke Otte, men Oluf Brockenhuus var Lensmand
paa Københavns Slot.

S. 433 L. 6 f. o.: II, læs VIII.