Danmarks Breve

REGISTER. En Stjerne ved et Sideta...

s. 445 REGISTER.

En Stjerne ved et Sidetal angiver, at der paa denne Side findes Oplysninger i Noterne om vedkommende Person. Dat. ved Stednavne betyder, at Stedet paa den eller de paagældende Sider forekommer som Dateringssted.

Aalborg 308.

Aarhus 397.

Abrahamstrup Gaard og Len
227, 230, 232, 345.

Adrairalitetsretten 333.

Adolf, Hertug af Gottorp,
d. 1586, 6.

Adolf, Hertug af Gottorp,
d. 1631, 36, 52.

Adolf, Kongens Sadelmager,
s. Christian Adolf.

Adolf Frederik, Hertug af
Meklenborg, 6, 72, 83, 86.

Adrianssøn, Kapt., 118.

Ageon, Jean, se Dajon, Jean.

Ahlefeldt, Claus, 308, 363. —
Didrik 293. — Henrik 339,
362. — Jørgen 107. — Kaj
120, 297, 310, 318, 427 f.

Ahnemøller (Ohnemøller),
Hans, Mester-Tømmermand,
114, 135, 173, 203, 232, 253 f.,
286, 354, 397, 402, 404, 408, 414.

Akeleje, Sivert Gabrielsen, 131.

Akershus Len 348.

Albrecht Friedrich, Hertug af
Preussen, 8.

Alexander, Hertug af
Sønderborg, 325.

Allerup ved Malmø 340. Dat.
340.

Als 119.

Althenau s. Altona.

Altmark 72.

Altona 241.

Amager 198, 351, 424.

Amsterdam 123.

Anders, Badskær i København.
144.

Angel 151.

Anholt, bajersk General, 64.

Anna, Kurfyrstinde af
Brandenborg, 8, 10 f., 14, 16 f., 19,
21, 23—27, 29-33.

Anna, Dronning af Frankrig,
247, 375, 392.

Anna Kathrine, Dronning, 2 ff.

Anna Kathrine, Christian IV.s
Datter, 49, 97 f., 147.

Anna Sophie, Hertuginde af
Brunsvig - Wolfenbüttel, 16,
27, 31, 34, 197.

Anne 37.

Anne Mortensdatter, g. m. Jakob
Mikkelsen, 129, 147.

Anton Günther, Greve af
Oldenborg, 57, 273, 318.

Antvorskov 41, 49 f., 55, 107,
s. 446 149, 155, 180, 252, 368. Dat.
187. — Beriderhuset 49 f., —
Stalden 50. — Ridefogeden
50. — Skriveren 55.

Arendal Guldværk 417.

Arenfeldt, Niels, 303.

Arensburg, Slot paa Øsel, 196.

Arkangelsk 166.

Arken, Skib, 227, 270.

Arminianerne 123.

v. Arnim, Hans Georg,
Feltherre, 133*.

Assens 43, 291, 294. Dat. 292
—96.

Auersperg, Johan Weichard,
Greve af, kejserlig Gesandt,
160, 191, 195, 197, 199, 204.

Augsburgske Konfession 92.

August, Hertug af
Brunsvig-Lyneborg, 39 f.

August, Hertug af Lauenborg,
63.

August, Hertug af Sønderborg,
429.

Augusta, Hertuginde af
Gottorp, 21, 29, 51, 94.

Augustenborgske Linie 325.

d’Avaux, Claude Mesme, fransk
Gesandt, 182, 187, 190 f, 193,
204 f.

Avery, Joseph, engelsk Agent
i Hamborg, 58, 125.

Baahus 316, 341. — Lensmanden
315 f., 348. Dat. 14.

Ballum 208, 213, 221.

Banér, Johan, svensk
Hærfører, 115, 121 f., 125 ff., 129, 132.

Barchmann, Hans, Snedker paa
Kronborg, 114, 287.

Barsebæk i Skaane 341.

Bartholomæus Haagensen,
Borger i København, 172.

v. Baudissin, Wolfg. Heinr, Generallieut.,
107, 197, 252, 296 ff.,
308, 311, 353.

Bauer, Frederik, Generalmajor,
308.

Bajern 16, 93, 114.

Beck, Sivert, 50.

Behr, Didrik, brunsvig-lyneborgsk
Gesandt, 63.

Bentzwinger, Anders, Smed paa
Bremerholm, 114.

Bergen 216.

Bergendal, Søren Lauridsen,
Præst ved Børnehuset, senere
Kapellan ved Frue Kirke, 205.

Bergenhus, Lensmanden, 348.

Berlin 21.

Bernhard, Hertug af Weimar,
114.

Bernts, Albert Baltser, 152 f.*,
183, 185, 203, 246, 297, 318, 363,
408.

Bertram, Hans, Fodermarskalk
paa Nykøbing Slot, 134.

Beutzenburg, s. Boitzenburg.

Bielke, Jens, norsk Kansler,
255.

Bille, Anders, Lensmand paa
Øsel, senere Rigsmarsk, 162 f.,
178, 196, 257, 292, 301, 326,
334, 384 ff., 398, 410 f., 419,
427. — Mogens, Lensmand
paa Koldinghus, 250. — Peter
Ovesen 303.

Birgitte, g. m. Borgmester
Reinhold Hansen, 360.

Bjørn, Mag., s. Drachard.

Den hvide Bjørn, Skib, 320.

Den sorte Bjørn, Skib, 320.

Blasius, Leonhard, Bygmester,
232, 238, 256, 291, 315.

Bleking 176.

v. Blixen, Sophie Hedevig, 181,
226.

Blome, Henrik, 168, 298, 308, 311.

s. 447 Blovstrød 135 f.

Blücher, Johan, Forstander
paa Børnehuset, Køgemester,
109, 123.

Boitzenburg, Amt og By i
Meklenburg, 86, 121 f.. 128, 133.

Bokhorst, Gaard i Holsten, 421.

Bonde, Christian Nielsen, Præst
i Aarhus, 283.

Boris Godunow, russisk Zar, 6.

Bornemann, Philip,
Kancellisekretær, 286, 407.

Bornholm 330, 389.

Borreby i Skaane 340.

Botslot Kog 206, 210.

Brabantsk Alen 193.

Braem, Johan, Borger i
København, 110, 122* f., 163 f.,
173 f., 177, 187, 193, 209.

Brahe, Jørgen, 362.

Brandenborg 6, 8—11, 16 f.,
20 f., 23, 26, 34, 48, 65, 68,
77 ff., 117, 203, 206. Jvfr. Anna;
Ernst; Frederik Vilhelm ;
Georg Vilhelm ; Joachim
Frederik; Johan Sigismund.

Bratsberg Len 348.

v. Bredow, Joachim,
Jægermester, 155.

Bredsted 421.

Bremen By 51, 64, 106, 188. —
Gesandter 128, 188.

Bremen Stift 51, 82. 120, 229,
321. — Kapitlet 51. —
Ærkebiskoppen 51 f., 81 f., 106, 125,
216, 344. Jvfr. Frederik (III);
Johan Frederik.

Bremervörde 83.

N. Broby Sogn paa Fyn 42.

Brochmand, Jesper, Sjæll.s
Biskop, 171, 370, 429.

Brockenhuus, Johan, 237. —
Oluf 335, 389, 469. — Otto
(for Oluf), 469. — Sivert 335.

Brunsvig By 37, 39 f., 43, 62, 68,
70 f., 73 f., 76, 82, 92.

Brunsvig-Lyneborg 38 f, 62 f.,
125f. Jvfr. August; Christian ;
Frederik; Georg; Johan.

Brunsvig-Wolfenbüttel 37—39,
63 f., 67, 90 f. Jvf. Anna
Sophie; Christian; Elisabeth;
Frederik Ulrik.

Bruus, Diderik, Sølvpop, 162.

Brätte, By i Sverige, 13.

Brømsebro 344, 358, 387, 396.

v. Buchwald, Heinrich,
Oberstlieutenant, 365.

Burlev i Skaane, Dat.
(»kuarterid« jvf. V, 510), 342.

Bylcke, Gaard ved
Christianspris, 293.

Bülow, Bartold, meklenborgsk
Gesandt, 71. — Christen 109,
233,270. — Hartwig,
meklenborgsk Adelsmand, 7.
— Joachim 12. — Julius,
brunsviglyneborgsk Gesandt, 63.

Bützow, 25, 62.

Bøgvad, Johan, Foged paa
Frederiksborg, Fiskemester, 179.

Böhmen 76.

Carisius, Jonas, Dr. jur., 51 f.

Catharina, Datter af Kurfyrst
Johan Sigismund af Brandenborg
(g. m. Bethlen Gabor af
Siebenbürgen), 16.

Celle, brunsvig-lyneborgsk
Fyrstelinie, 39. Jvf. Christian.

Celle, By, Dat. 39.

von Chalong, kaldet Gehlen,
Curt Plato, Feltherre, 39.

Christen Albretsen, Borgmester
i Kbh., 346. — Jensen, Dr.,
Hofprædikant, 98, 128, 146.

Chr. IV.s Børn 36, 96—99, 107,
s. 448 140, 147, 149 f., 163, 166 f, 179,
188, 226, 242 f., 286, 369 f.

Chr. IV.s Søskende 1.

Christian, Prins, 100, 132—35,
145, 147, 168, 184, 193 ff., 198,
200, 210, 237 f., 242, 273, 285,
326, 334, 338, 347, 349 ff., 356,
393, 403, 407.

Christian V 372, 375, 377, 379.

Christian, Hertug af
Brunsvig-Wolfenbüttel 56 ff., 71 f., 96.

Christian, Markgreve af
Kulmbach (Baireuth), 61.

Christian, Greve af Oldenborg
og Delmenhorst, 188.

Christian, norsk Kaptajn, 319.

Christian Adolf, Kongens
Sadelmager, 95.

Christian Albrecht, Hertug af
Gottorp, 270.

Christian Vilhelm, Markgreve,
Administrator i Magdeborg,
60 f., 84 ff.

Christiane, Chr. IV.s Datter,
166 f., 179, 188, 242, 286.

Christiania 218, 395.

Christianopel 174, 195, 387.

Christianspris 136,161,174, 211,
250, 274 f., 281, 293, 330, 419,
428. Dat. 117, 156.

Christianssand 320.

Christiansstad 174, 257, 294,307.

Christiansø ved Flækkerøen
112.

Christina, Dronning af Sverige,
106, 197, 203, 326.

Christoffer Hansen, Borgmester
i Kbh., 345.

Cochran, John, Oberst, 219 ff.,
222.

Condevin, Baltser (Balthasar),
Købmand i Kbh., 233, 280.

v. Cracau, Karl, nederlandsk
Resident, 122, 303.

Crappé, Roland, Præsident for
det danske Kompagni i
Ostindien, 126.

Craven, William, Lord, 121.

v. Czernichow, Chr. Didrik,
Felttøjmester, Kommandant
over Artilleriet, 230.

Dajon, Jean (Jean Ageon, Jens
Boldmester), 161 f.*, 232; jvf.
Jens Andersen (Boldmester).

Dalum Kloster 96, 140 ff., 150.
Dat. 95.

Dannenberg, brunsvig-lyne-borgsk
Fyrstelinie, 39.

Danzig 18, 65, 111,118, 264, 295
—98, 311, 323, 353, 398.

Delmenhorst, Grevskabet, 188.
— Greven 188. Jfr. Christian.

Delmenhorst, Skib, 320.

Dieskau, Hieronimus,
brandenborgsk Gesandt, 48.

Dietrich, Helvig, Dr., 285, 356.

Ditmarsken 421.

v. Donop, Gabriel, kgl.
Afsending, 59.

Donau 286.

Stumpede Dorethe, Skib, 227,
317, 319, 321.

Dorothea, Christian III.s
Dronning, 98.

Dorothea Elisabeth, Karen
Andersdatters Datter, 98, 140.

Dorothea Elisabeth,
Kirstine-Munks Datter, 98, 140, 143.

Dortmund 10, 16.

Douglas, Robert, Lieutenant,
Skotte, 12.

Drachard, Bjørn, Professor i
Sorø, 197.

Drage (i Holsten), Dat. 26.

Dragør 424.

Drammen 218.

s. 449 Dresden 9f., 23, 74, 103, 106,
404, 407, 414f.

Dünkerken 118, 124, 245, 327.

Dönhoff, Henrik, polsk Gesandt,
277, 282, 295 f., 308, 311.

Døring (eller Dyring), Anders,
Sadelmager, 103.

Ejdsvold Jernværk 312.

Elben 84, 92, 110, 113, 123f., 126,
136, 158, 187, 209, 238, 241f.,
247, 260, 269, 292, 297, 322. —
Pælebro ved Altona 241.

Elbtold 110f., 113, 117, 122, 154,
177, 242, 269.

Elfsborg 13, 17, 314, 317 ff., 321.

Elisabeth, Dronning af
England, 274.

Elisabeth, Hertuginde af
Brunsvig-Wolfenbüttel, 38 ff., 67,
70 f.

Elisabeth, Hertuginde af
Meklenborg, 1, 98.

Elisabeth, Kurfyrstinde af
Pfalz, 102.

Elisabeth, Enkegrevinde af
Pinneberg, 177, 198.

Ellensborg, nu Holckenhavn,
47, 151.

Elsungen i Hessen 318.

Eltz, Johan, Eberhards Søn,
Kongens Kansler, 90*.

Emden 50, 204.

Emdrup Sluse 109 f. — Sø 389.

Emmerich (i Hertugdømmet
Kleve) 64.

Engelholm, Skaane, Dat. 9.

England 12, 31, 58, 69, 79, 82,
99, 101 f., 111, 113 f., 121, 128,
132, 183, 209, 218—23, 227,
242, 246, 253, 259 f., 262, 269 f.,
274, 276 ff., 294, 352, 356. Jvfr.
Jakob; Karl. — Parlamentet
260, 277 f., 352.

Ernst, Markgreve af
Brandenborg, 6, 19.

Ernst, Greve af Mansfeld, 64*,
78—82.

Ernst, Greve af Schaumburg,
29, 177.

Ernst Günther, Hertug af
Sønderborg, 325, 362, 429.

Ernst Skrædder s. Møller.

Eutin 83.

Fabricius, Christian, Dr. med.,
295.

Fabricius, Jacob, Dr. med.,
Kongens Livlæge, 295.

Fakse 177.

Falster 347, 393, 415.

Fartoft Sogn (Tønder Amt) 206.

Femern 119, 423. Dat. 329.

Ferdinand II, Kejser, 56ff., 64,
69 ff., 72, 75, 82 f., 86 f., 92 f.,
96, 101-04, 106, 427.

Ferdinand III, Kejser, 110, 121 f.,
124 f, 127, 129, 132 f., 142, 151,
158-61, 182, 185, 191, 195,
199 f., 204, 206, 212, 229, 273,
321, 362, 366, 430.

Ferentz, pfalzisk Feltmarskal,
121.

Filster, Jesuiterpater, 206.

Finland 266.

Firck, Johan, Oberstlieutenant,
362.

Flaaden 18, 110, 119, 123, 130,
136, 157, 173 f., 204, 208, 226 f.,
233, 241, 244, 247 f., 275, 297,
301, 314, 316 f., 320-24,326-31,
349 f., 356, 411.

Fladlusen, Skib, 227.

Fladstrand 118.

Fleischer, Esaias, Apoteker i
i København, 110.

Flekkerø s. Flækkerøen.

29

s. 450 Flensborg 37, 372 f., 375, 377,
379. — Flensborghus, Dat.
369, 429.

v. Flodorf, Adrian, jülichsk
Adelsmand, 24.

Flækkerøen 112, 227, 320—24.
Dat. 323, 325, 327.

de Francour, François, Danseog
Boldmester ved Sorø Akademi,
163.

Frands Albert af Sachsen-Lauenborg
132, 180, 182.

Frands Carl, Hertug af Sachsen-Lauenborg,
63.

Frands Philip, Hertug af Glyksborg,
154 f., 157, 163, 168, 197,
212.

Frankrig 24, 79, 114, 159, 187,
190 f., 193, 204, 209, 220, 247,
264, 272, 286, 344, 361 f., 364,
366 f., 375, 384 f., 392, 394 f.
— Jvfr. Ludvig; Anna.

Frederik II 1, 274.

Frederik (III), Ærkebiskop af
Bremen, 58, 106, 125, 216,
242 f., 249, 253, 269, 288, 320,
343 f., 356, 405, 410.

Frederik, Hertug af Brunsvig-
Lyneborg, 39 f.

Frederik V, Konge af Bøhmen,
Kurfyrste af Pfalz, 96, 102.

Frederik III, Hertug af Gottorp,
36, 38, 39 f., 51, 87 ff.,
100, 177, 189, 198 f., 206 f., 210,
212, 422 f.

Frederik, Hertug af Nordborg,
430.

Frederik, Hertug af Sachsen-
Altenburg, 81.

Frederik Ulrik, Hertug af
Brunsvig-Wolfenbüttel,16,29,
31, 33 f., 37, 39, 56, 63 f., 67.

Frederik Vilhelm, Kurfyrste af
Brandenborg, 203, 273.

Frederik Frederiksen, Slotsskriver,
256 f.

Frederiksborg 4,11, 41, 97, 103,
143, 146 f., 178, 180 f., 202, 207,
211, 233, 237, 248, 253, 286,
291, 293, 301, 304 f., 323, 351,
407, 412, 415, 423, 426. Dat.
32, 46, 53, 99, 103, 107, 164,
166 ff., 172, 174, 176, 178, 221,
238 ff., 271, 284 ff., 288-91, 351,
353 ff., 357 ff., 368, 375 f., 378,
393 f., 400, 402-9, 411 ff, 415
—19. (Audienshuset (Mønten)
190. Ibentræsseng 301.
Inventar 423. Kamin 301, 310.
Det røde Kammer 190, 192,
248f. Riddersalen 99. Den
store Sal 301, 423. Sangværket
136, 237. Sommergemakket
248, 384. Sølvbrønden 248,
284. Trompeterstolen 301.
Vandværk 253, 284. Vibekes
Kammer 423. Vinterstuen
423). — Badstuen 248. Dat.
167. — Bro ved Slottet 354. —
Dyrehave 136, 174, 237, 253 f.,
354. — Ladegaard 136, 148,
131, 190. — Sparepenge 190.
Teglladen 136. — Vognhuset
143. — Fiskemester 179 f. —
Mejerske 181. — Murmester
254. — Sadelmager 103. —
Sejermager 136, 237. — Tømmermand
253 f. — Vognmester
285.

Frederiksborg Len 171,179,211,
230.

Frederiksstad, Sluse 100.

Friis, Christian, 2, 18, 88, 427 f.
— Johan 15. — Jørgen Lauritsen,
Præst, 271, 282 f.

Fuchs, Felix, Metalstøber, 109.
— Johan Philip, General, 65,
78, 81, 84.

s. 451 Funcke, Johan, Opsynsmand
paa Rosenborg, 191.

Fyn 42, 119, 151, 272, 293 f., 298,
304 f., 324, 326, 330.

Føckler, Isak, Superintendent
i Durlach, 182, 195.

Føns Præstegaard, Dat. 312.

Gaardsret 333.

Gabor, Bethlen, 80.

Gabriel, Skib, 119.

Gak med, Skib, 320.

Galde, Gude, 47.

v. Galen, Johan, 367.

Gallas, kejserlig General, 120ff.,
129, 332.

Gallentin, meklenborgsk Herregaard,
166.

Galt, Peder, 331*, 333.

de Geer, Louis, 316 f., 319 f.,
322, 324, 332.

Gehlen, Curt Plato von Chalong,
s. v. Chalong.

v. d. Geist, Bernt Hagen, Oberstlieutenant,
78 f.

Generalstaterne 69, 357, 387,
392, 396, 410.

Georg, Hertug af Brunsvig-Lyneborg,
39 f., 75, 125 f.

Georg Christian, Landgreve af
Hessen, 197.

Georg Frederik, Hertug af Sønderborg,
429.

Georg Vilhelm, Kurprins af
Brandenborg, senere Kurfyrste,
11, 34, 59 ff., 70, 77-79,
117.

Gjedde, Ove, 317, 319, 321,324 ff.,
328, 382, 384 f., 391, 398, 408.

Gjøe, Christoffer, 381, 396.

Glorup, Herregaard, 292.

Glyksborg, Hertug, s. Philip.

Glückstadt 101, 115, 118, 122,
124 f., 127 f., 132, 136 f., 139,

152, 159, 161, 177, 190 ff, 209,
211, 235 f., 243, 245, 253, 259,
269, 279 ff, 288 f., 297, 318, 322,
365f., 377. Dat. 53, 101, 107,
127, 129, 133, 428. — Glücksborg
154 f., 211, 260, 269, 430.
Dat. 111f., 115f., 120, 122,
124, 127, 129, 133, 154, 158,
181, 196, 198 ff, 205, 208, 241,
243 f, 246,248—51, 258, 260 ff.,
272 f., 275. — Fæstning 180,
183, 318. — Garnison 308. —
Krudttaarn 152 f. — Provianthus
288. — Reberbane 136,
161. — Stykkestøberi 152. —
Tøjhus 152 f. — Apoteker 377.
— Bager 139. — Hofprædikant
182. — Kommandant 115.

Goldstein, Joachim, kursachsisk
Gesandt, 73.— Karl, kursachsisk
Gesandt, 73.

Goltz, Povl, Tømmermester i
København, 414.

Gotfred Mikkelsen, Materialskriver,
224, 304.

Gothenbrille, 0 ved Elfsborg,
315 f.

Gottorp 36, 151, 206, 293. —
Tolden 422. — Hertugen 422 f.
Jvfr. Adolf; Augusta; Frederik
III; Johan Adolf.

Gravenhage s. Haag.

Grubbe, Erik, 283. — Regitze
231.

Grubenhagen, tysk Fyrstendømme,
39.

Grüner, Peter, Møntmester, 229.

v. d. Gröben, Christoffer, Hofjunker,
13.

Grønland 122. — Grønlandske
Kompagni 122.

Gulland 253.

Gullberg (ved Göteborg) 13.

Gullbergs Enge 17. Dat. 17.

s. 452 Gustav II Adolf af Sverige 14 f.,
61, 65, 96.

Güstrow 62.

Gyldenløve, Chr. Ulrik, 117,231.
— Elisabet Sophie 107, 210,
285. — Hans Ulrik 171, 181,
203 230 f., 257, 279, 286, 300.
— Ulrik Christian 107,154 f.,
157, 163, 166, 197, 293, 418.

Gyldenstierne, Pernille, g. m.
Jacob Rosenkrantz, 37, 47.

Günther, Fr., Sekretær i Tyske
Kanc., 91, 100, 111, 238.

Götaelven 13.

Göteborg 13, 297, 316, 318 f., 321,
328.

v. Götze, brandenborgsk Gesandt,
65.

Gøye, se Gjøe.

Haag 60, 69, 82, 173, 396, 419.

Haale, Gods i Holsten, 421.

Haderslev 3 f., 29 f., 31, 43 f.,
107, 128, 227, 250, 273, 277 f.,
282, 327. Dat. (jvf. Haderslevhus)
5, 27, 29 f., 37, 108,
119, 211. — Haderslevhus 3,
162, 283, 294. Dat. (jvf. Haderslev)
137, 162, 210, 212,
214, 257, 278 ff., 282. — Len
211.

v. Hagen, Gottlieb, diplomatisk
Agent, 103, 188.

Hagenskov 37.

Halberstadt Stift 57 f.

Halland 270, 313 f.

Halle 2, 60.

Halmstadgaard Len 109.

Hamborg 19, 22, 26 f., 35, 37,
54, 58, 64, 110 f., 113 ff., 125,
131, 133, 154, 160, 162, 164,
175, 182, 185, 191, 193, 198,
204 f., 210, 212, 226, 230, 238,
241-45, 260, 269, 276, 310, 320.

— Borgmester 113. — Raad
113, 115, 154, 241. — Borgere
241. — Told 110 f., 113, 115.
Det engelske Købmandssocietet
111, 113f., 269.

Hammer, Laurids, Borgmester
i København, 345.

Hammermøllen ved Helsingør
178.

Hanerau, kgl. Gods i Holsten,
421, 427 f.

Hans den Yngre, Hertug af Sønderborg,
6.

Hans Bøjesen, Mønsterskriver,
199, 255, 276, 290, 297 f., 310,
384. — Clausen, Forvalter
paa Zibühl i Meklenborg, 188.
— Hansen, Slotsforvalter ved
Rosenborg, 412 f. — Jacobsen,
Kaptajn, 301. — Lavritsen,
Skriver paa Antvorskov,
55. — Mikkelsen, Biskop i
Odense, 369. — Nummesen,
Materialskriver, 304.

Hans Albrecht, Hertug af Meklenborg,
s. Johan Albrecht.

Hans Bertram s. Bertram.

Hans Bugislav, Hertug af Nordborg,
154 f., 157, 163, 168, 197,
212.

Hansestæderne 34 f., 39 f., 172.

Haraldsted, Dat. 395.

Harburg, brunsvig-lyneborgsk
Fyrstelinie, 39.

Hardenberg, Herremand, 142.

v. Harstall, Hofjunker paa Nykøbing
Slot, 134.

Hasebard, Wichman, Biskop i
Viborg, 155.

Hastrup, Gods, 294.

Hedevig, Kurfyrstinde af Sachsen,
87 f., 93, 100 f., 188, 229,
370.

Hedevig, Chr. IV.s Datter, g. m.

s. 453 Ebbe Christoffersen Ulfeldt,
166 f., 179, 188, 242, 286, 295.

Heiligenhafen 216.

Heiligenstedt 19, 22. Dat.20ff.

Hejels Vargaard, Dat. 283.

Hela (ved Danzig) 18. Dat. 19.

Helene Kilde 339.

Helgoland 322.

Hellekande, Søren Jensen, Borger
i Christianshavn, 407 f.

Helsingborg Len 178. — Lensmand
s. Christoffer Ulfeldt.

Helsingør 352, 379, 387, 428. —
Dammen 175. — Hammermøllen
178. — Dansk Præst 171. — Tysk Præst 171.

Helt, Peter, Prins Christians
Kammerskriver, 407.

Hempel, Hans, fra Kongsberg,
Møntmester, 295.

Henderson, Oberst, 352.*

Hennin, Frants, sachsen-lauenborgsk
Gesandt, 132.

Herbach, Kaspar, Hofsnedker,
243, 284.

Hessen-Homburg, jvf. Georg
Christian; Vilhelm Christof.

Hessen-Kassel, jvf. Philip.

Heussler, Sebastian, Generalgevaldiger,
240, 271, 282.

Hindsgavl Len 210.

Hissingen, Ø ved Elfsborg,
315 ff., 319.

Hitzacker (ved Elben) 158.

Hogendorf, Frands, Livskrædder
paa Nykøbing Slot, 134.

Holckenhavn s. Ellensborg.

Holland s. Nederlandene.

Holsten 21, 25, 27 f., 40, 51, 86,
89, 94, 118, 120, 172, 177, 182,
191, 197, 212, 229, 264, 335,
340, 363, 396, 428. — Hertug
285. — Lensregnskaber 177.
— Tolden 100. Jvf. Slesvig.

Holsten-Stormarn 177.

Horn, Clas Kristersson, svensk
Staldmester, 14 f.

Horsens, Borgmesteren, 303.

Hoya, Grevskab, 66. — Slot og
By 86 f.

Hull 114.

Hundermark, Johan, 336 f.

Husan, Heinrich, fd. meklenborgsk
Raad, 86.

Hveding, Nørre, Præstegaard,
Dat. (kuarterid«, jvf. V, 524),
343.

Hveen 231, 357.

Hverringe, Gods, 375.

Det hvide Hav 165.

Hvitfeldt, Beate, Hofmesterinde,
4.

Hvitfeldt, Henrik, Lensmand i
Landskrona Len, 170.

Hübner, Joachim, Sekretær i
Tyske Kancelli, 8 f., 20, 25,
29.

v. Hünecke, Christoffer, Rigens
Profos, 342.

Høg, Just, 154, 339. — Enke s.
Anne Lunge.

Højer i Tønder Amt 212.

Hørsholm 136.

Ibstrup 217. Dat. 217.

Indien 324.

Irene, russisk Prinsesse, 165,
252, 261.

Isak Rasmussen, Murmester,
139.

Ishavet 165.

Italien 259.

Itzeho 22, 119, 308.

Jakob I af England 12, 58.

Jacob Madsen, Borgmester paa
Christianshavn, 112, 407. —
Madsen, Hofprædikant, 128,

s. 454 342. — Mikkelsen, Borgmester
i København, 129.

Jaroslav, russisk By, 261.

Jemteland, Lensmanden, 348.

Jens Andersen (Boldmester),
Sølvpop, 141 f., 161 f.*; jvf.
Jean Dajon.

Joachim Ernst, Hertug af Plön,
430.

Joachim Frederik, Markgreve,
senere Kurfyrste af Brandenborg,
2, 6, 8.

Johan, Hertug af Brunsvig-Lyneborg,
39 f.

Johan IV, Hertug af Meklenborg,
6.

Johan, Hertug af Östergötland,
12.

Johan Thomsen, Kammerskriver,
290, 294, 354.

Johan Adolf, Hertug af Gottorp,
28, 36, 51.

Johan Albrecht (= Hans Albrecht),
Hertug af Meklenborg,
7, 62, 72, 83, 86.

Johan Christian, Hertug af Sønderborg,
429.

Johan Ernst, Hertug af Sachsen-Weimar,
66, 80 f.

Johan Frederik, Ærkebiskop af
Bremen, 51 f., 82 f.

Johan Georg I, Kurfyrste af
Sachsen, 10, 23, 73 f., 76, 87,
91 ff., 101, 104-07, 210, 229,
240. — Sønner 210.

Johan Sigismund, Kurfyrste af
Brandenborg, 8, 10 f., 16, 19,
20-23, 26, 30, 32, 34 f., 48,
65 f.

»Johannes von Holstein«, Hertug,
s. Hans den Yngre.

Juel, Malte, 294.

Jülich (og Kleve) 8, 10, 16, 20 f.,
23 f., 34.

Jylland 118, 209, 213, 301, 303,
312, 324, 327 f., 419.

Jönköping 18.

Jørgen Carstensen, Renteskriver,
108. — Hansen, Møntskriver,
399.*

Kaabbe, s. Kalbe.

Kaain, M., 95.

Kaas, Jørgen Hansen, 294. —
Mogens 181, 272, 275.

Kalbe, tysk By, 469. Dat. 79.

v. Kalcheim, kaldet Lohausen,
Wilhelm, 129.

Kalmar 12, 18, 51.

Kalvinister 123.

v. Karberg, Carl Joachim,Fiskemesteri
Frederiksborg og KøbenhavnsLen,
179 f.*, 211.

Karen Andersdatter, Chr. IV.s
Mætresse, 98, 231*, 235.

Karl I af England 102, 219 f.,
222 f., 277, 352.

Karl, Hertug, Biskop af Ratzeburg,
7.

Karl Ludvig, Pfalzgreve, 121,
128.

»Kassuben« o: Nord-Tyskland,
65.

Kastrup paa Amager, Dat. 359.

Kastrup Hovedgaard, Flakkebjærg
Hrd., 181.

Kempen i Rhinlandene 159.

Kiel 11, 28, 203, 259, 269, 293,
298,384. — Landekisten 274f.,
281, 310 f. — Kielerfjord 330,
332, 428.

Kippinge Kirke 145.

KirstenJohansdatter,Enkeefter
Biskop Morten Madsen, 397.

Klein, Hans Leonhard, Sekretær
i Tyske Kanc., 107, 204,
321.

Kleve, Hertugdømme, 10, 64.

s. 455 Klotz, Stephan, slesvigsk Generalsuperintendent,
428 f.

Kneffuel, Dr., 273, 318, 354.

Knud Christensen, Klædekammerskriver,
250, 282.

Knærød 15, 225.

Koch, Peter Christian, nederlandsk
Resident, 419.

Kock, Anders, Tømmermand,
403. — Nikkel Helmer, Skibskaptaj
n,Told visitør, 130,161 f.,
199, 228, 239, 242, 292.

Kola, Halvø ved det hvide Hav,
165.

Kolberger Heide 331, 333.

Kolding 119 f., 126—29, 132, 238,
250, 290, 326. Dat. 24ff. —
Koldinghus 94.

Kolding, Søren Christensen,
Byskriver og Raadstueskriver
i København, 345 f.

Kongens Krudtmølle i Københavns
Len ved Lyngby 237.

Kongsberg 295.

Kongsmark paa Rømø 209.

Korsør 50, 95.

Krabbe, Gregers, 154, 192. —
Iver 342. — Kjeld 9f. —
Niels 109.

Kradsbørste, Hans, 95.

Krag, Kjeld, 417. — Otte, øverste
Sekretær i D. Kanc.. 397.

Krapperup i Helsingborg Len
178.

Krempe, Dat. 94.

Kretz, Bendix, Major, 241.

Kringen (Kringelen, Norge) 12.

Kronborg 97f. (Branden), 114,
143, 146, 171, 175 f, 177, 198 f.,
202, 216 f., 281, 286, 290, 300,
357, 378ff.,415. Dat. 48,175f.,
226, 287, 377, 379,415. — Hvælvingen
281. — Kanoner 415.
— Klokke 114. — Klokkestol
114. — Salen 174, 176, 245. —
Det store Taarns Fløjstang
245. — Vandværk 175 f., 253. —
Arkelimester 379. — Bøsseskytter
379. — Fiskemester
412. — Garnisonen 217, 357,
379 f. — Snedker 114.

Kronborg Len 171, 179, 230,
257. — Lensmand s. Hans
Ulrik Gyldenløve.

Kruse, Kaj, 417. — Vibeke 107,
140, 150 ff., 210, 285, 401, 423.

v. d. Kuhla, Arent, Staldmester,
373, 379.

Kulmbach (Baireuth), s. Christian.

v. Kückelsom, Alexander, Dansemester,
286.

Kærstrup 151.

København 5, 11, 16 ff., 53 f.,
94 f., 110, 113, 118, 121, 128,
130, 132, 143, 161 f., 164, 167,
174,176,183 f., 187 f., 192,194 ff.,
198, 200, 202, 205, 208, 221,
235 ff., 240, 243, 245, 247 f.,
260 f., 273-78, 282, 286, 288 ff,
295, 299, 307 ff, 321 f., 324,
326 ff, 331, 334, 344, 348, 353,
356 f., 359, 372 ff, 376, 389 f,
393 f, 396, 402 f, 410 f., 413,
419,422,425,427. Dat. 3, 35f.,
41, 49, 55, 97, 201, 203, 219. -
St. Anne Bro 158, 300. (Toldkiste
158, 276, 423). — Blegehus
203. — Boldhus 232. —
Bremerholm 113 f, 130, 133,
135 ff, 156, 158, 169,175,180 f,
184, 211, 215, 230, 234, 243,
251, 253, 276, 304, 314, 356,
376, 409, 414, 416 f, 425. (Kranen
219. Skipperboderne 376.
Den store Smedie 158, 180,
251, 318, 425. Materialskriveren
133, 304. Mestersmeden

s. 456 s. Hans Ulriksen Svitser.
Snedker, s. Søren Ibsen.) —
Store Bryggers 129. — Børnehuset
108 f., 123, 205, 207, 212,
250, 257, 282, 299, 304, 314,
355, 358 f., 382. — Børsen 121,
131, 232, 407. — Christianshavn
387 (midlertidig Kirkebygning),
376 (Skarpretter).
— Farveri ved Vandkunsten
254. — Gader og Torve: Amagertorv
346. St. Anne Plads
158. Boldhusgade 232. Højbro
144. Højbrostræde 346.
Kongens Nytorv 251. Læderstræde
355. Løngangen 170,
255, 402 f., 408. Løngangsstræde
254. Nørre Runddel
373. Strandvejen 168. Vandkunsten
170,254 f., 408. Østergade
251. — Havnen 170. —
Helligaandshuset 168. — Jarmers
Taarn 254. — St. Jørgens
Sø 348. — Kastellet 276,
300. — St. Anne Kirke 170. —
Frue Kirke 205. — Holmens
Kirke 126, 251. - St. Petri
Kirke 226. — Slotskirken 145.
— Trinitatis Kirke 414. —
Ladegaard 53, 203, 348. —
Lersøen 168. — Mølle 402 ff. —
Nyboder (Baadsmandsboder)
251, 376, 381. — Porte: Nørreport
254, 276, 291, 360 f., 373 f.
Vesterport 254. Østerport 251,
254,276,300.— Prinsens Bro
170. — Proviantgaarden 139,
150, 173, 224, 234, 246,
313f., 407, 411. (Bagers og
Bryggers (hørende til Proviantgaarden
eller Københavns
Slot?) 158,193,196, 234, 256f.,
313. Hvælvingen 173, 245 f.,
407. Hønsehus 257. Proviantmesteren
307. Proviantskriveren
139, 256, 287). — Pukraølle
402, 408, 416. — Reberbane
176. — Rundetaarn 284.
— Københavns Slot 96, 109f.,
126, 144, 150, 161 f., 170, 249,
256, 278, 285 f., 333, 343, 355,
360, 372. Dat. 152, 164, 169,
172, 180, 214 f., 216, 218, 220,
222 ff., 227—35, 240, 251, 284,
304, 313 ff, 333 ff., 344—48,
350 ff., 360, 363 ff, 366, 371 f,
388. (Apotekerens Kammer
302. Bagers, Bryggers, Hønsehus
jvf. Proviantgaarden.
Det ny Bryggers 51. Blaa
Taarn 116, 191, 193, 197, 224,
271, 307, 331. Boderne bag
Slottet 255 f. Børnenes Kammer96.
Det røde Kammer 469.
Kirke 145. Klædekammeret
133. Kongens Sengekammer
290. Kongens Stald 95, 170,
255,257,314. Mønt 302. Raadstuen
302, 383, 385 f., 389 f., 428.
Rhingrevens Kammer 96.
Runddelen 146, 229. Salen
372. Slotsbroen 146. Slotsporten
150. Køkkenskriveren
256. Lensmanden 345. Slotsfogeden
96, 161, 170, 368.
Slotsskriveren 256). — Rosenborg
162, 194, 215, 251, 256 f.,
276, 290, 300, 304, 323, 353,
360, 373 f., 412 f. 418, 420.
Dat. 139, 162 f., 169, 171, 179,
202, 216, 241, 255, 291, 361,
366 ff, 373 f., 380 ff, 383 f.,
386 ff, 390, 397ff, 401. (Fiskedamme
412. Haven 254, 300.
Kongens Skrivekammer 259.
Køkken 401, 412 f. Laboratorium
374,416. Port 413. Runddel
259. Smeltehus 413. Smelteovn
s. 457 403 f., 412. Vibekes
Kammer 401. Vinkælder 412.
Fyrbøder 412. Kok 412 f., Livkarl
412. Opsynsmand 191.
Portner 191, 413. Slotsfoged
412 f.).— Slotsholmen 170,255,
408. — Smeltehuset 400,402 ff.,
416 f. — Toldboden 158. —
Tøjhuset (Arsenalet) 144, 174,
230, 247, 255, 356, 402, 405
(Brand), 409, 411, 414. (Arkeliet
158, 247, 415. Arkelimestre
356. Havn 402.) —
Universitetet (det teologiske
Fakultet) 171. —Valkemøllen
408. —Vartov (Gl.Vartov)168 f.
— Volde og Grave, Befæstning
194, 251, 254, 276, 300,
360 f., 373 f., 376; jvf. Kastellet;
Jarmers Taarn. — Apotekere
54. — Borgmestre 360 f.,
373f., 376. — Borgmester og
Raad 389. — Byfoged 397.
— Fattige 54,126. — Læger 54,
356f. —Skarpretter 376.

Københavns Len 202, 335, 345,
389, 394. (Kongens Krudtmølle
ved Lyngby 237). —
Lensmanden s. Oluf Brockenhuus;
Niels Vind. Fiskemester
s. Carl Joachim Karberg.

Københavnstolden 173.

Københavns-Bay paa Spitzbergen
122.

Køge 344.

Køhler, Henrik, Møntmester,
399 f.

Königsberg 8.

Körbitz, Johan Christoffer,
Prins Christians Hofmarmarskal,
351.

Korsener, Hans, Drabant, 146.

Landskrona 170, 351, 357. —
Lensmanden s. Henrik Hvitfeldt.

Laholm Len 109, 270. — Slot
232, 270.

Lamboy, Feltherre, 159 f.

Lammet, Skib, 119.

Lampe, Volrath, Staldmester
paa Nykøbing Slot, 134.

von der Lancken, Ægidius, 87,
89, 91 f.

Lange, Gunde, 94. — Henrik
36*. — Peder, Sognepræst i
Helsingør, 428. — Thomas
(fejlagtigt for Henrik) 36.

Langeland 393.

Langermann, Lorens, Dr. jur.,
320 f.

Langvadsdam (ɔ: Damhussøen)
110.

Lapland 165, 167.

Lauenborg, By, 58 f., 62f., 82.
Dat. 59.

Lauterbach, Tobias, Sekretær
i Tyske Kancelli, 12 f.

Leicester, Robert Sidney, Greve
af, 101.

Lellinge 47.

Lenzen, By i Brandenborg, 11,
32 f., 60.

Leonora Christina 234, 295,
360, 369 f.

Lesley, Alxander, svensk Feltmarskal,
115.

v. Levetzow, Hinrich, til Mistorf,
85.

Lichtenberg i Sachsen 101, 243,
284.

Lifland 296, 298.

Lillebælt 312.

de Lima, Simson, 364.

Lindenov, Christoffer, 409, 416.
— Hans 210, 221. — Henrik
270.

s. 458 Lindormen, Skib, 114, 119.

v. d. Lippe, Greve, 198.

List, Listerdyb 188, 206, 208,
212 f., 324, 326 f. - Havn 208 f.
Lister Len 348.

Lohausen, Kommandant i Rostock,
s. v. Kalcheim.

Lohausen, Oberst, 327.

Lolland 95, 211, 247, 329 f, 347,
393, 415. Dat. 329.

Lolland-Falster 133, 344.

Lollands Albue 329, 332.

London 114.

v. Loo (Lohe), Johan, Oberstlieutenant,
90f.

Ludvig XIII af Frankrig 247.

Lund (i Skaane) 336, 376.

Lund, Georg, 11.

Lundegaard paa Fyn 42, 44.

Lunge, Anne, Just Høgs Enke,
389.

Lunge, Jørgen, 14 f.

Lutter am Barenberge 85 f.

Lybæk 12, 63 f„ 94, 96, 151, 261,
264, 277, 310.

Lykke, Christence, 418. — Falk
336 f. — Kaj 418 f.

Lykkepotten, Skib, 137.

Lyneborg, Hertugdømme, s.
Brunsvig-Ly neborg.

Lyneborg, By, 129.

Lyngby (Kongens Lyngby)388f.
— Kongens Krudtmølle 237.
— Lyngby Sø 389.

Lyon, Thomas, skotsk Oberst,
353.

Lyse Kloster (i Norge) 335.

von Lüttichau, Hans Siegfried,
Hofmarskalk hos Kurfyrstinde
Hedevig, 229, 240.

Lützow,Curt, kejserlig Gesandt,
204, 206.

Lützow, Kirstine, g. m. Knud
Ulfeldt til Hverringe, 375.

Lødde Aa (i Skaane) 340.

Løddekar ved Borreby i Skaane
340.

De to Løver, Skib, 119.

Mackay, Donald, Skotte, Oberst,
279.

Magdalena Sibylla, Prinsesse,
101, 133 ff., 210, 285.

Magdeburg Stift 60 f., 78, 84. Jvf.
Christian Vilhelm. — Domkapitel
61. — By 84.

Malmø 170, 336 f, 340 f. 353. —
Lensmanden s. Tage Thott.
— Malmøhus 343. Dat. 336—
41.

Malmø, Samuel Kristensen,
Løjtnant, 173.

von Mandelsloh, Clamor, Meklenborg,
86.

van Mander, Karl, Maler, 207,
242, 355*.

Mansfeld s. Ernst.

Marekatten, Skib, 173,218, 222 f.

Maren Jensdatter, g. m. Slotspræst
Nelaus Povlsen, 235*.

Maria, Kirsten Munks Jomfru,
144 f.

Maria Eleonora, Dronning af
Sverige, 16, 115, 157, 167, 195,
197, 203, 206, 217, 240.

Marie Elisabeth, Hertuginde af
Gottorp, 210.

Mariestad i Sverige 14.

Markus Skrædder 95.

Marschalck, Levin, tysk Kansler,
88.

Marselis, Gabriel, den Ældre,
Købmand i Hamborg og
dansk Resident, 260. — Gabriel,
den Yngre, Købmand i
Hamborg og dansk Resident,
246, 374 f. — Leonhard 183,

s. 459 185 f., 358, 408. — Peter, Resident
i Moskva, 197,205, 233,
239, 260 f.

Marstrand, By i Sverige, 297.

Marsvin, Ellen, 37,42—49,97ff.,
139—44, 148—52, 369. — Otte
42 f.

Martini, Jacob, Apoteker i
Glückstadt, 377.

Marwitz, Moritz, meklenborgsk
Gesandt, 71.

Matthias, tysk Kejser, 10, 23,39.

Maximilian I, Kurfyrste af
Bajern, 93.

Medelfar, Mads Jensen, Biskop
i Lund, 376.

v. d. Meden, Martin, 51.

Meier, Samuel, Hofapoteker,
191, 302, 375, 377.

Meinersen, By i Brunsvig,
39.

Meklenborg 7, 71, 86, 121, 129,
158, 161, 166, 188, 264, 321. —
Ridderskabet 85. Jvfr. Adolf
Frederik; Elisabeth; Johan
IV; Johan Albrecht; Sophie;
Ulrik.

Memel, Flod og By i Østpreussen,
273.

Menzschell, Christolf, brandenborgsk
Hofapoteker og Konditor,
27.

Merckel, Hans, s. v. Schmalkalden.

Meyer s. Meier.

Michael Feodorowitsch, russisk
Zar, 165, 192, 233, 252,
260 f., 272.

Middelfart 290, 326, 340.

Mistorf, Gods i Meklenborg, 85.

v. Mitzlaf, Joachim, Gesandt,
68 f.

Momme, Johan Markussen og
Sønner, 162.

Monnichow s. Mønnichhofen.

Moritz, Prins af Oranien, 34.

Morten Madsen, Dr., Biskop i
Aarhus, 397. — Mikkelsen,
Proviantskriver, 139,196, 256,
287, 412 f.

Moskva 6, 192, 197, 250, 261.

Mund, Pros, Admiral, 325f.

Munk, Kirstine, 38, 41 f., 44—49,
94 ff., 97 f., 140-44, 146 ff., 150,
369 f.

Müller, Henrik, Tolder i København,
232, 255.

Münster, tysk By, 204, 272, 396.

Møller, Ernst, ogsaa kaldet Jørgensen,
Hofskrædder, 95,189,
192.

Møller, Henrik, s. Müller.

Møn 393.

Mønnichhofen, Johan, Lejetropfører,
12, 18.

Nakskov Fjord 329.

Nederlandene (Holland) 18,
34 f., 39, 65, 82, 99, 109, 112,
122 f., 173, 175 f., 191, 193, 200,
209, 212, 221, 227 f., 245, 254,
262, 290, 302 f., 311, 317, 322,
326 f., 344, 347, 349, 356 ff., 364,
372, 384—87, 392, 394, 396, 419.
Jvf. Moritz af Oranien. —
Nordiske nederlandske Kompagni
122.

Nedersachsiske Kreds 61, 63,
69, 71, 73, 78, 82 f., 86, 92, 107,
125 f., 128 f., 275.

Nelaus Povlsen, Slotspræst,
235.

Neustadt 119, 183 f., 203, 326.

Newcastle 222.

Niels Hansen, Raadmand i København,
360.— Knudsen, Foged
paa Antvorskov, 55. —
Nelausen 231, 235.

s. 460 Nienburg, Fæstning i Brunsvig,
66ff. Dat. 67f.

Nordborg, Hertug af, jvf. Frederik;
Hans Bugislav.

Nordiske nederlandske Kompagni
s. Nederlandene.

Nordlandene (Norge) 348.

Nordsøen 164.

Norge 2, 12, 18, 47, 110, 118 f.,
165, 213, 218, 225, 227, 257 f.,
262 f., 272, 302, 309, 312, 316 f.,
319, 322, 324 f., 328, 353, 356,
371, 381, 385, 387, 390, 392,
395 f., 398, 410, 412, 414, 417.
— Statholder s. Hannibal
Sehested. .— Tolder 218, 225,
387, 414.

Normand, Ernst, Lensmand
paa Koldinghus, 6, 55.

Nyborg 300. Dat. 55.

Nyborg Len 275.

Nykøbing paa Falster 210f.,
238, 404, 415. - Slot (Hofstaten)
134 f.

Nørlund, Gaard i Aars Herred,
47.

Nørresundby 308.

Odense 273 f., 301, 306. — St.
Knuds Kirke 155. — Odensegaard,
Dat. 276f., 298ff., 303,
305 f., 308, 310 f.

Ohnemøller s. Ahnemøller.

Oldager, Gaard i Bølling Herred,
36.

Oldeland, Melchior, 177.

Oldenborg 55ff., 335. Jvfr. Anton
Gunther.

Oldenborg, Skib, 204, 320.

Oldeslo 332.

Olmütz 256.

Onsvala (Skaane) 339.

Oranien s. Moritz.

Orning, Erik Ottesen, 175, 328 f.,
331 *.

Ortved i Vigerslev Sogn 181.

Osnabrück 204, 250, 259, 271,
274 f., 281, 320 f.

Ostindien 126. — Det danske
Kompagni 126.

Otto, Bhingreve, 141.

Otto Ludvig af Salm, Rhingreve,
95 f., 141—44, 148.

Oversberg, Greven af, s. Auersperg.

Oxenstjerna, Axel, 106, 115,302,
327.

Oyen, Løbe, 55.

Paderborn Stift 64.

Padua 36.

Panker, Gods i Holsten, 421.

Paris 36.

Parsberg, Frederik, 181.

de Pas, Simon, Kobberstikker,
174, 176f.*, 199, 245.

Patientia,Skib,130,320,328,330 f.

Paulli, Broderus, hamborgsk
Syndikus, 241.

Paynck, Peter Diderik, Hofchemikus,
146, 207, 243, 294,
299, 303, 339.

v. Pentz, Adam Henrik, 365,380,
414. — Christian 103 f., 106 f.»
111, 114, 182, 191, 195, 199,
297, 369 f.

Perleberg i Brandenborg 60.

Petschinga, russisk Kloster
paa Kola, 165.

Pfalz 121. — Øvre Pfalz 72.
Jvfr. Elisabeth; Frederik;
Karl Ludvig; Ruprecht.

Pfalz-Neuburg 10, 16, 34. Jvfr.
Wolfgang Wilhelm.

Pfuel, Adam, tysk, Officer, 186.

Philip, Hertug af Glyksborg,
430.

s. 461 Philip, Landgreve af Hessen-Kassel,
80 f.

Philus, Conrad Ham, Projektmager,
287 f.

Pinneberg Grevskab 177, 198,
429 f.

Pithan, Edvard, Oberstlieutenant,
91.

v. Platen, Hofjunker paa Nykøbing
Slot, 134.

v. Plettenberg, Georg, kejserlig
Gesandt, 321, 366.

Pogwisch, Sivert, 68f., 73, 77.

Polen 8, 65, 118. Jvfr. Vladislav
IV; Henrik Dønhoff.

Poley, John, engelsk Afsending,
277 f.*.

Pommern 115, 117, 121, 125,
127, 158, 264.

Portugal 121.

v. Posern, Konrad, Kaptajn,
80 f.*.

Prag 10, 104, 406.

Preuss (Prytz), Georg (Jørgen),
Møntguardein, Opsynsmand
ved Smeltehuset, 302, 399 ff.*,
416f.*

Preussen 8, 48, 65.

Priis, Generalmajor, 143.

Pros Knudsen, Sekretær i
Danske Kane., 95.

Prytz s. Preuss.

v. Pudewels, Dionysius, Hofmarskalk
paa Nykøbing Slot,
134.

v. Putlitz, Adam Gans Edler,
brandenborgsk Gehejmeraad,
21 *.

Pöplitz, Georg, 79.

Qvitzow, Erik, 298, 300.

Raabelev (nu Råbelef) 270.

Rammel, Henrik, 6, 8„ 155,163,
274.

Ramsay, Alexander, Skotte, 12*.

Ramsay, Andrew (Andreas
Ramse), Skotte, 12*.

Ramse s. Ramsay.

Randers 327. Dat. 11.

Rantzau, Rrejde, 18. — Christian
138, 239. — Ditlev 51,
421. — Frands 88. — Frederik
178. — Gert 15,47. — Henrik
57, 421. — Marquard 81,
115, 120, 421, 428.

Rapost, Jacob, Maler, 423.

Rasch, Martin, dansk Resident
i den nedersachs. Kreds, 175.

Ratzeburg 7, 122. Jvfr. Karl.

Ravn, Claus Iversen, Byfoged
i København, 397.

Recompens, Skib, 131.

Reedtz, Frederik, 403 f.

Rees (i Westfalen) 64.

de Rees, Daniel, Toldbetjent,
239.

Regensberger s. Rensberg.

Regensburg 105, 107, 117.

Reiche, Georg, 365.

Reinbeck (Holsten), Dat. 40.

Reinfeldske Godser (Holsten)
7.

Reinhold Hansen, Borgmester
i København, 313, 360. —
Hustru s. Birgitte.

Reinking, Dietrich, Kansler
hos Hertug Frederik, 188.

Rendsborg 37, 180, 189, 241,
332, 421 f. Dat. 89, 105, 160,
182. — Rensborghus 102,138.
Dat. 184—87, 189 tf., 193 f.

v. Rensberg (eller Regensberger),
Gabriel, Hofjunker paa
Nykøbing Slot, 134, 469.

Rentemestrene 103,108,112,131,
174 f., 177 f„ 224, 234, 255, 363,
393.

Renteskriver 268.

s. 462 Resen, Hans Hansen, Professor,
370.

Rethöwel, 0 ved Glückstadt, 101, 137, 152.

Reventlow, Ditlev, Kansler, 154,
252, 288, 294, 321, 352, 358.

Rhinen 64, 114.

Rhingreven s. Otto; Otto Ludvig.

Rhinlandene 34.

Bibe 324. — Len 213. — Lensmænd
209.

Richelieu, Kardinal, 182.

Riese, Officer, 81.

Rigsraadet 120, 126—29, 131 ff..
138, 154 f„ 172, 221, 255, 273,
305 f., 311, 324, 333, 344, 349 f.,
358f., 362, 364, 367, 371 f., 378 f.,
383 ff., 390, 395 f., 406, 410 f.,
419, 422, 425—28.

Rode, Jeremias, Rigens Profos,
338.

Rode, Steffen, Borger i København,
53.

Bomsdal Len 335.

Rosbæk (Vandløb) 168. — Mølle
168.

Rosenkrands, Slægten, 99. —
Erik 134. — Holger 428f. —
Jacob 9f., 37. — Jørgen 108,
177. — Palle 112.

Roskilde 97, 110, 286, 290. —
Roskildegaard Len 307.
Rosslau (i Anhalt) 82.

Rostock 10, 127, 129, 250.

Rotenburg (i Verden) 70f., 82,
420. Dat. 65, 69—72.

Rotkirch, Wenzel 155, 180.

Rotlöben, Johan, Hofprædikant
i Glückstadt, 182.

Rubbens, James, Englænder,
Skibsbygmester paa Holmen,
183 f., 186, 192, 201.

Rud, Borchard, 50. — Korfits,
47.

Rudbjerggaard (Lolland) 47.

Rungsted 357.

Ruprecht, Prins af Pfalz, 121.
Rusland 31, 165, 178, 192, 195,
198, 200, 205, 233, 260 f„ 264,
268, 272, 398. Jvfr. Boris; Michael
Feodorowitsch; Xenia.

Rytteren, Skib, 118.

Rømø 209.

Sachsen 9, 20, 23, 60, 68, 73,
77, 81, 88, 101, 104, 106f., 133,
188, 404, 414 f. Jvfr. Hedevig;
Johan Georg.

Sachsen-Altenburg jvf. Frederik.

Sachsen-Lauenborg, Hertugdømme,
62, 132. Jvfr. August;
FrandsAlbrecht; Frands Carl.

Sachsen-Weimar, Hertug, jvf.
Vilhelm.

Saint-Chaumont, fransk Gesandt,
106.

de Saint Romain, Melchior,
fransk Gesandt, 182, 247.

van Salinghen, Simon, 165.

Sallern, Landsby i Øvre-Pfalz,
72.

Salvius, Johan Adler, svensk
Statsmand, 128 f., 204f., 244.

Samsing, Rasmus Tygesen,
Overskipper, 175.

Samsons Galej, Skib, 118.

Sandager (Gaard paa Fyn) 298.

Scavenius, Laurids Mortensen,
370.

Schier, Christian, Livskrædder
paa Nykøbing Slot, 134.

Schlesien 80, 256.

v. Schmalkalden, Hans Merckel,
Slotsfoged paa Københavns
Slot, 96.

Schmool, Gods i Holsten, 421.

s. 463 Schulte, Caspar, 82. — Jørgen,
Domherre i Bremen, 51 f. —
Otto, Domdekan i Hamborg,
51 f.

Schwencke, Christoffer (senior),
Arkelimester, 341, 391. —
Christoffer (junior), Arkelimester,
356.

Schwerin 6 f., 25, 72. Da t. 7.
— Stift 51.

Schwett (ͻ: Schwetig?) i Brandenborg
33.

Schwitt, Gisbert, af Delft, 112.

Schytte, Josias, Sejermager,
136, 298.

Schönbach, Johan, Dr. juris,
63.

Schønberg, By i Meklenborg,
86.

v. Schönburg, Johan Carl,
spansk Gesandt, 66.

Schørt, Hans Jacobsen, Ingeniør,
194 f., 215, 300.

Sebberkloster 237, 335.

Seefeld, Jørgen, 81, 358, 395,
403 f., 414.

Segeberg 4. Dat. 60.

Sehested, Chr. Thomesen, 65,
70, 102, 129, 155, 162 f., 169,
172, 178, 189, 197, 206, 229,
237 f., 260, 301, 317, 334 f., 358,
361, 373, 376, 384 ff., 389 ff.,
406, 413 f., 419, 427. — Claus
210. — Hannibal 46, 131, 164,
213, 218, 221, 257 f., 272, 295,
309 f., 316, 312, 348, 353,385 ff.,
390, 398.

Semb se Sems.

Sems, Joh., Ingeniør, 421.

Sidney, Robert, s. Leicester.

Sild, Øen, 124.

Simon Jonassen, Visitør i Øresund,
239.

Sinklar (Sinclair), Anders, 46.

Sjælland 141, 193, 299, 336, 393,
395.

Skaane 178, 270, 298, 300 f., 325,
334, 342, 354, 376.

Skanderborg 285. Dat. 1.

Skeel, Christen, 310. — Jørgen
426.

Skinnerup 253 f.

Skotland ll f., 115, 319, 353.

Skov, Mikkel, Løjtnant, 382.

Skrem, Christen Nielsen, Præst
ved Børnehuset, 205.

Slesvigsk Rytteri 335.

Slesvig og Holsten, Stænder, 177.

Slien 151.

Smaalandene 326.

Snarensvend, Skib, 320.

Snoghøj 209, 301.

Solms, Philip Reinhard, Greve
af, 88*, 91.

Sophie, Dronning, 1, 17f., 28,
33, 145, 179 f., 301.

Sophie, Hertuginde af Meklenborg,
6f.

St. Sophie, Skib, 320.

Sophie Amalie, Dronning, 243,
249, 253.

Sophie Elisabeth, Chr. IV.s
Datter, g.m.Chr.v. Pentz, 369 f.

Sorø 154 f., 157, 163, 168, 197,
212. — Akademi 163. —
Kloster 155.

Spanien 34, 66, 121, 174, 245 f.
249, 272, 274, 327, 396.

Sperling, Jacob, Præst ved St.
Knuds Kirke i Odense, 155.

Spes, Orlogsskib, 146.

Spitzbergen 122.

Stade 87, 122. Dat. 88, 92f.

Steen, se von Stein.

Steenbuch, Hans, Sejermager
i København, 237, 303.

Steenwinkel, Hans, Bygmester,
112, 114, 121.

s. 464 Steenwinkel, Morten, Maler,
207.

von Stein, Georg Justus, Kaptajn,
338*.

Steinburg, Amt i Holsten, 421.

Steinhorst, Amt i Holsten, 159.

Stenderup Vargaard, Dat. 283.

Stettin 159, 309.

Stockholm 12, 18, 115, 133, 174.

Stokfisken, Skib, 119.

Stollius, Jac., Sekretær, 370.

Stolzenau, Fæstning i Grevskabet
Hoya, 66.

Storbritannien 58.

Storebælt 119, 290, 340.

Stormarn s. Holsten-Stormarn.

Stormarn, Skib, 320.

Stuart, skotsk Slægt, 12f.

Stuart, Robert(?), 12f.

Suencke, Christoffer, s.
Schwencke.

Sundtold 122, 128, 131, 133, 218,
225, 245, 249, 259, 279, 281,
290, 347, 372, 379, 401, 413f.
— Toldere 111, 217,245,259f,
263,268, 281, 290, 359. — Toldkisten
158, 217, 276, 279, 281,
423. — Toldruller 262, 270f.,
279. — Toldskrivere 217. —
Toldvisitører 249.

Susdal, russisk By, 261.

Svabsted Amt 51, 100.

Svend Andersen, Skibsbygmester,
407.

Svendborg 151, 330.

Svenske, Peder Kristensen, 348.

Sverige 11—15, 17f., 51, 58, 61,
65, 99, 104—07, 114—17, 121,
124—29, 131, 133, 146, 158f.,
161, 166, 175, 180, 182, 186,
195, 197, 199, 203, 206, 212,
220, 225, 244 f., 249, 256, 266,
281, 286, 292, 296 f„ 301 f.,
305-08, 311 f., 317 f., 322ff.,
326 f., 328-32, 334, 336, 339,
341, 344, 349, 351 f., 357, 366,
382, 387, 396, 410, 413, 415.
Jvfr. Gustav II Adolf; Christina;
Maria Eleonora.

Svitser, Hans Ulriksen, Mestersmed
paa Holmen, 136, 180,
243, 318, 425.

Syvaarskrigen 274.

Sæbygaard p. Sjælland 180 f.

Sølvitsborg Len 254.

Den forlorne Søn, Skib, 227,
316.

Sønderborg Slot 340. — Hertugdømme,
jvf. Alexander;
August; Ernst Günther; Georg
Frederik; Hansden Yngre;
Johan Christian.

Sønderjylland 119, 208.

Søren Christensen, Byskriver
i København, 345. — Ibsen,
Snedker paa Holmen, 414.

Tancke, Martin, dansk Resident
i Haag, 173, 175, 387, 419.

Tangermunde (Brandenborg)
78.

Taube, Henrik, Hofmester paa
Nykøbing Slot, 134.

Texel (i Holland) 123.

Thijssen, Martin, nederlandsk
Admiral, 324 f.

Timme, Steffen, Major, 298,
300, 379.

Thott, Otte, 343. — Tage, Lensmand
paa Malmøhus, 170,
336.

de la Thuillerie, fransk Gesandt,
362, 364 ff., 368.

v. Thurn, Heinrich Matthias,
tysk Greve, 88, 93 f., 147.

Tilly, Johan, tysk Feltherre,
64, 66 ff., 74, 85 f., 87, 92.

Torgau (i Sachsen) 115.

s. 465 Torstenson, Lennart, svensk
Feltherre, 256, 292f., 298, 301,
303, 306, 311, 327, 332, 340.

Trefoldighed, Skib, 183, 186,
201, 299, 303, 318, 382, 395.
Dat. 316, 318-20, 321, 323,
325, 327, 329, 330, 332.

Trekroner, Skib, 320.

Trittau, Amt i Holsten, 159.

Trolle, Niels, Lensmand paa
Roskildegaard, Generalproviantkommissær,
Viceadmiral,
110, 307, 309 f., 408.

Trondhjem 381. — Lensmanden
348.

Trost, Skib, 173.

Tryggevælde 397.

Trægaard, Alexander, 109.

Tunsberg (Tønsberg), Lensmanden,
348.

Tuttlingen ved Donau 286.

Tyre, i Tjeneste paa Københavns
Slot, 147.

Tyrkiet 87, 142.

Tyskland 69, 73, 88, 104, 106,
115, 121, 124 f., 144, 147, 171,
186, 195, 247, 258, 306, 324,
332, 358, 407. — Det tyskromerske
Rige 102.

Tønsberg s. Tunsberg.

Uggerløse 286.

Ulfeldt, Bjørn, 270. — Christoffer,
Lensmand paa Helsingborg,
170. — Ebbe Christoffersen,
Oberst, Lensmand paa Øsel, 164, 257, 294f., 325.
— Ebbe Jacobsen 295. —Jacob
371. — Karen, g. m, Oluf
Brockenhuus, 335. — Knud
Christoffersen, Generalkrigskommissær,
95, 158 f., 243,361,
408, 419, 469. — Knud Jacobsen
til Hverringe, Hofmarskal,
206, 231, 237, 333, 351,

372, 375, 408, 469. - Korfits
111 f., 115 f., 119 f., 122, 124 f.,
127,130,132 f., 135,139,154,156,
158, 160, 162 ff., 166-69,171 f.,
175 f., 178-72, 184-87, 189 ff.,
193 f., 196, 198-202, 205, 208,
210ff., 214-26, 228 ff., 232,
234f., 238-41, 243f., 246, 248
-52, 255, 258-62, 269-80,
282 - 93,295 - 98,300,303,305 f.,
309, 311 ff., 315f., 318-21,323,
325, 328ff, 332-52, 353ff, 357
-68, 371-88, 390, 392-95,
397-409, 411, 413-19, 423-
25. — Laurits 262. — Mogens
20.

Ulfeidtsholm s. Ellensborg.

Ulfsbæk (i Smaaland) 116.

Ulrik (d. æ.), Hertug, 25.

Ulrik (d. y.), Hertug, 147.

Ulrik, Hertug af Meklenborg,
1f.

Ulrik, Hertug af Würtemberg,
259.

Den graa Ulv, Skib, 222.

Urban VIII, Pave, 272.

Urne, Christoffer, 145, 358, 380f.
— Jørgen 154, 169, 427. —
Sivert 262.

Urup, Axel, 275, 293, 419.

Wachtmeister, Johannes,
svensk Feltherre, 339.

Wagner, Daniel, svensk Ritmester,
15.

Vahrlgraben, Flod i Delmenhorst,
188.

Waldburger, Joachim, Slotsfoged
paa Københavns Slot,
161, 170, 368.

Valdemar Christian, Greve, 131,
164 f., 167, 178 f., 187,192,195 f.,
199, 205, 237, 250, 252, 259-
30

s. 466 62, 269, 273 f., 279, 292, 365ff.,
386, 388, 410.

Valkendorf, Henning, 292.

v.Wallenfels, Christoffer, brandenborgsk
Gesandt, 6.

Wallenstein, tysk Feltherre,
72, 84, 92, 96.

Vallø s. Øster-Vallø.

Walter, Fester, Køkkenskriver,
256, 288f.*.

Wandal, Hans, Biskop i Viborg,
155.

Wandsbæk 363, 426.

Varberg 342. — Lensmanden
s. Iver Krabbe.

Warnemünde 9, 131, 161. —
Skanse 127. — Tolden 131.

Warschau 8.

Weber, Henrik, Hofapoteker,
27.

Wedendorf, Bülowernes meklenborgske
Linie, 7.

Weimar 286. Jvf. Bernhard;
Johan Ernst.

Vendsyssel 308.

Verden, By, 65. Dat. 66.

v. Werth, Johan, bajersk Feltherre,
114.

v. Werthern, Georg, kursachsisk
Gesandt, 73.

Wesel (ved Rhinen) 64.

Weser, Flod, 64, 67, 121, 123,
209.

Vesterhavet 326, 382.

Westfalen 121, 307.

v. d.Weuse, Georg, brunsviglyneborgsk
Gesandt, 63.

White (Whitte), Markus, Skibskapt.,
216, 212, 298.

Vibe, Peder, Resident i Stockholm,
159 f., 174 f., 186, 195,
197, 203, 206, 212, 244, 249,
288, 292, 302, 305 f., 311.

Viborg Bispeembede 155.

Victor, Skib, Dat. 19.

Wien 103, 106, 111, 174.

v. Vietinghoff, Otto (Øsel), 163.

Vigerslev Sogn 181. v. Wildenstein, Georg Wulff,
Oberstlieutenant, 89*, 91.

Wildfang, Hans, Postbud til
Glückstadt, 192.

Vildkatten, Skib, 262.

Vilhelm, Hertug af
Sachsen-Weimar, 96.

Vilhelm Christof, Landgreve
af Hessen, 197.

Villads Christensen, Skibsbygger,
185.

Vind, Iver, 137, 235. — Jørgen
110, 157, 221, 237f., 241, 247,
275, 305-09, 322, 324, 326, 328,
331. — Niels, Lensmand i Københavns
Len, 202, 237, 285,
345.

Vinge, Ø ved Göteborg, 321.

Vinstrup, Peder, Biskop i Skaane,
Hofprædikant, 354, 428 f.

Wismar 159, 297, 349.

Wittstock (i Brandenborg) 5, 25.

Vladislav IV, Konge af Polen,
111, 18, 252, 277.

Vlotho ved Weser 121.

Wolfenbüttel s. Brunsvig-Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel, By, 38, 43, 72 f.,
76f., 81, 85, 89. Dat. 38, 73,
75 ff., 80, 83 f.

Vognserup 181.

Wolfgang Wilhelm af Pfalz-Neuburg
16, 23, 34.

Wolmerstedt i Brandenborg 2f.

Vordingborg Len 133, 347.

Wrangel, Helmut, svensk Feltherre,
340.

Wrangel, Herman, svensk Officer,
14 f.

Wulf, Hans, Smed, 243.

s. 467 Würtemberg, Hertug, s. Ulrik.
Vänern 14. — Vänersborg 13.
Värmland 342.

Xanten (i Rhinlandene) 34.

Xenia, russisk Storfyrstinde, 6.

Zechlin (i Brandenborg) 60 ff.
Dat. 62.

Zibühl, meklenborgsk Herregaard,
166, 188.

Ø, Gods i Angel, 151.

Øresund 111, 116, 123f., 128,
131, 168, 174 f., 218, 222, 225,
239, 245, 249, 259 f., 262, 268,
290, 317, 320, 324, 351, 359,
375, 379, 401. - Tolderne 128.
259, 268, 359. Jvfr. Sundtold.

Øsel 162 f., 178, 187, 257, 295.

Østersøen 18, 106, 118, 123,
130 f., 296, 307, 317, 324, 332,
382.

Øster-Vallø 47.

Øveds Kloster i Skaane 270.

Øvresachsiske Kreds 71, 78.