Danmarks Breve

FORTEGNELSE over Uoverensstemmels...

s. 433 FORTEGNELSE

over

Uoverensstemmelser mellem Breve, trykt efter Afskrifter, og de tilsvarende Originaler.

Om de ved Udarbejdelsen af denne Fortegnelse fulgte Principper se S. II.

Bd. I.

S. 429. Ved Begyndelsen af Punkt 1 — 6 er i Marginen tilføjet
Bogstaverne I. V. (sikkert = Lensmanden paa
Frederiksborg Jørgen Urne), ved Nr. 1 og 5 desuden
M. K. (sikkert = Lensmanden paa Københavns
Slot, Mogens Kaas).

— L. 5 f. o.: Laagarden, læs Laagarde.

— L. 13 f. o. er tilføjet I. V. N. B. i Marginen,

L. 15 f. o. I. V. og L. 19 f. o. K. B.

S. 430 L. 5 f. o. er tilføjet N. B i Marginen, L. 1 og 8 f. o.
ligeledes I. V. og L. 14 f. o. R. I. V.

S. 431 L. 5 f. o.: koerøchter, læs koeuochter.

— L. 8 f. o. er tilføjet N. B. i Marginen.

— L. 17 og 18 f. o. er tilføjet M. K. i Marginen.

S. 432 L. 1 og 7 f. o. er tilføjet R. B. i Marginen, L. 8
f. o. ligeledes M. K.

— L. 10—20 f. o. Ved Begyndelsen af Punkt 7—11
er i Marginen tilføjet I. 7., ved Punkt 8 og 10
desuden MK. og ved Punkt 9 R.

— L. 12 f. n. er tilføjet N. B. i Marginen, L. 6 f. n. ligeledes M. K. N. B.

28

s. 434 Bd. I.

S. 433. Ved Punkt 15 er tilføjet M. K. i Marginen, ved
Punkt 16 og 17 ligeledes I. V. R. Efter Punkt 17
er (med en Kancellihaand) tilføjet: „Kong. May.
Egen Nadigste mundtlig befalning“ (angaaende Arbejde
ved Ibstrup og paa Jonstrup Mark).

Bd. III.

S. 95 L. 2 f. o. Originalen mangler Udskrift,

98 L. 13 f. o.: Ess, læs Esse.

Bd. IV.

S. 99 L. 1—5 f. n. Originalen har de samme Læsemaader som Teksten.

S. 100 L. 2 f. o.: opstaffere, læs staffere.

— L. 11 f. o.: finder du, læs finder [du].

— L. 9, 8, 5 og 3 f. n. Originalen har de samme Læsemaader som Teksten.

S. 101 L. 12 f. o.: 1636, læs Anno 1636.

— L. 7, 6, 5 og 4 f. n. Originalen har de samme Læsemaader som Teksten.

S. 254 L. 4 f. o.: faruand, læs foruand.

S. 280 L. 14 f. n.: forhudle, læs forheidle (ɔ: bortødsle). S. 281 L. 9 f. n.: skall, læs daa skall.

S. 282 L. 2 f. o.: [laade], læs laade.

— L. 9 f. o.: [som man], læs som man.

— L. 5 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 287 L. 5 f. n. Originalen har Lsesemaaden: weer.

S. 289 L. 12 f. n.: da, læs da uy[ll] . . . fattis tiil skiib . . .

S. 293 L. 20 f. o.: [uid], læs ued.

S. 294 L. 1 f. o.: Biidne, læs Biiørn.

S. 295 L. 1 f. o.: [kan], læs kan.

— L. 3 f. o.: [griibe], læs griibe.

Nr. 344 er ifølge Paategning modtaget 4. Febr.

S. 299 L. 11 f. o.: [om], læs om.

S. 301 L. 5 f. o.: med, læs dog med.

L. 6 f. o.: henad, læs Imod.

s. 435 Bd. IV.

S. 302 L. 2. f. o.: bliffuer, læs bliiffuer well.

— L. 6 f. o.: 100 000, læs 10 000.

S. 305 L. 16 f. o.: [uyde], læs uyde.

S. 308 L. 11 f. o.: ieg, læs uy.

S. 310 L. 7 f. n.: [er], læs er.

S. 314 L. 14 f. n.: bohrtt, læs bohrii[s] (Hul i Papiret).

S. 315 L. 14 f. o.: [torre], læs torre.

— L. 16 f. o.: bringe, læs bruge.

— L. 17 f. o.: Sabøig, læs Sabiig.

S. 325 L. 15. f. n.: ordin[er]iss, læs ordniss.

— L. 12 f. n. Oprindelig har der staaet 6 Apri:, men det er rettet af Kongen selv til 10 April.

S. 327 L. 17 f. o.: [skaldt sende fordt], læs skaldt sende fordt.

— L. 18 f. o.: [huor], læs huor.

S. 345 L. 11 f. n.: frockerne (!), læs frockerne.

— L. 3 f. n. Brevet er paategnet 1. Juni af Korfits Ulfeldt.

S. 346 L. 4 f. o.: Heimemarck, læs Hennemarck.

S. 349 L. 11 f. o.: [tiil], læs tiil.

S. 350 L. 2 f. o.: secker, læs Seckerer.

Nr. 399 er ifølge Paategning modtaget 17. Juni. S. 353 L. 18 f. n.: band, læs borede.

S. 355 L. 5 f. o.: din, læs den.

Nr. 404 er ifølge Paategning modtaget 17. Juli.

S. 357 Nr. 406 er ifølge Paategning modtaget 19. Juni(!).

S. 359 L. 16 f. n.: thiid, læs Ehrid.

S. 360 L. 1 f. o.: ded, læs der.

Nr. 408 er ifølge Paategning modtaget 28. Juni.

S. 361 Nr. 409 er ifølge Paategning modtaget 30. Juni.

S. 362 L. 14 f. o.: me[ning], læs mening.

S. 363 Nr. 410 er ifølge Paategning modtaget 30. Juni.

L. 13 f. n.: wnckeligdt, læs werckeligdt (ɔ: sælsomt).

S. 364 L. 12 f. o.: Biiens, læs Biiers.

— L. 15 f. o.: uyl, læs uyl først.

Nr. 411 er ifølge Paategning modtaget 7. Juli.

S. 365 L. 5 f. o.: a[r]meband, læs armband.

s. 436 Bd. IV.

S. 365 L. 11 I. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 366 L. 7 f. o.: En, læs paa En.

Nr. 412 er ifølge Paategning modtaget 11. Juli.

S. 369 Nr. 415 er ifølge Paategning modtaget 18. Juli.

S. 370 L. 13 f. o.: høiiere, læs høiier an.

— L. 12 f. n.: komme, læs kommer.

S. 394 Nr. 449 er ifølge Paategning modtaget 3. Septbr.

Brevets Bagside er paategnet: Nr. 12.

S. 395 Nr. 450 er ifølge Paategning modtaget 3. Septbr.

Brevets Bagside er paategnet: Nr. 11.

S. 397 Nr. 453. Brevets Bagside er paategnet: No. 17.

S. 399 Nr. 457. Brevets Bagside er paategnet: No. 14.

S. 413. Originalen har til Punkt 2 Randbemærkningen (med en anden Haand) : Med Gottfred bestildt, til Punkt 3 og 4: Er bestildt.

S. 420 Nr. 477. Originalens Bagside er af Jørgen Vind paategnet: Lauritz pedersen, Arckelimester.

S. 421 L. 3 f. n. Originalen har Syne, (hvilket dog ogsaa kan læses som Syrre). Muligvis bør der læses Suyne.

S. 422 L. 2 f. o.: leggiis, læs biggis.

— L. 10 f. o.: tractaterne, læs tractationen.

S. 423 L 1 f. o.: [kan], læs kan.
Nr. 478. Der er af Modtageren skrevet et Kryds
ved alle Artiklerne i denne Memorial undtagen
ved den første og de, der begynder med „Saframdt ...“,
„H: Claus...“, „Nøglerne...“ og „Tolrullerne . . .“.

S. 426 L. 8 f. o.: Imod, læs hen Imod.

— L. 15 f. n. Note 1. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 429 L. 12 f. o.: trac[ta]tionen, læs tractationen.

— L. 2 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 430 L. 5 f. o.: spør, læs spar (!).

— L. 14 f. o.: ued, læs uel (!).

S. 431 L. 16—17 f. o.: berette, læs beretter.

s. 437 Bd. IV.

S 433 L. 16 f. o.: aff, læs aff dy.

S 435 L. 19 ff. f. o. Kun de sidste Linier fra „Dette skall...“ er egenhændigt skrevne.

Bd. V.

S. 2 L. 9 f. o. Originalen har Datum 2. Decbr.

S. 12 L. 4 f. o.: Expers, læs Expres.

S. 16 L. 17 f. o.: 8(?) Febr., læs 8. Febr.

S. 23 L. 3 f. o.: uild, læs uell.

L. 1 f. n. Note 3. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 31 L. 16 f. n.: ansendtlig, læs anseendtlig.

S. 42 L. 15 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 121 Note 2, 4 og 5. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 122 L. 19 f. n.: [som], læs som.

S. 123 L. 10 f. o.: haffuer, læs haffte.

— L. 17 f. o.: Churdit, læs Churiit.

Nr. 83 er ifølge Paategning modtaget 7. Septbr.

S. 150 L. 6 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

— L. 5 f. n. Ordet er delvis afrevet. De første Bogstaver kan læses som „Gen“.

S. 291 Note 2 og 3. Originalen har de samme Læsemaader som Teksten.

S. 292 L. 17 f. o.: huer, læs herre.

— L. 1 f. n. Note 2. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 293 L. 3 f. o.: breidt, læs briidt.

S. 320 L. 14 f. o.: Bramss, læs Branss.

S. 331 L. 19 f. o.: den, læs dem.

— L. 2 f. n. Originalen har samme Læsemaade som
Teksten, dog dem for den. Ordene: lade dem er en
Tilføjelse, at indsætte efter ded (betegnet ved et
Kryds). Det rigtige havde sandsynligvis været at
indsætte de to Ord efter nemblig.

s. 438 Bd. V.

S. 332 L. 15 f. n.: Runderne, læs Randuin (maaske forskrevet for Randonnée, Runde).

— L. 17 f. n.: uy, læs ieg.

— L. 13—11 f. n. Originalen har de samme Læsemaader som Teksten.

— L. 10 ff. f. n. Ordet „muse“ betyder ifølge Ordb. o. d. danske Sprog at stjæle eller rapse.

S. 333 L. 2 f. o.: [inted er], læs inted Er.

S. 337 L. 18 f. o.: Chanseler, læs Chan.

S. 338 L. 4—9 f. o. Brevet er beskadiget i Kanten, saa at Liniernes yderste Ord er bortfaldne.

S. 340 L. 16 f. n.: [ded], læs ded.

S. 346 L. 11 f. n.: [Postscriptum], læs Postscriptum.

— L. 7 f. n. Originalen har Korfits Ulfeldts Paategning: 30. Maj 1643.

S. 364 L. 4 f. o. Efter Stycker har staaet 1½ Linie, som
er overstreget af Kongen, vistnok følgende: „Huad
der endnu kan uerre bestild (?) aff deeler Lechter
och Sparrer, som uar bestiildt henad H...“. De fire sidste Ord har man ikke kunnet læse.

— L. 17 f. 0.: den, læs dem.

S. 366 L. 2 f. 0. Originalen synes at have Læsemaaden lecker (lækker ɔ: Junker ifølge Kalkars Ordbog).

— L. 6 f. n. Den sidste Post er overstreget i Originalen.

S. 372 L. 15 f. 0.: den, læs ded.

— L. 6 f. n. Originalen har Datoen 21 Junj.

S. 374 L. 1 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 388 L. 10 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 392 L. 1 f. o.: 12. eller 17. Septbr., læs 17. Septbr.

— L. 17 f. o.: 12, læs 17.

S. 394 L. 1 f. o.: Gudtz hielp, læs Gudtz [hielp].

S. 410 L. 16 f. o.: bethragdt, læs behengdt.

— L. 19 f. o: betrecge, læs behenge.

— L. 4 f. n. Originalen mangler det sidste Tal i Aarstallet.

s. 439 Bd. V.

S. 415 L. 6 f. n.: 15, læs 18.

S. 416 L. 16 f. n.: 15, læs 18.

S. 418 L. 7 f. n.: [i], læs y.

S. 429 L. 14 f. n.: Baisser, læs Balsser Bern.

— L. 13 f. n.: Anefeldt, læs Alefeldt.

— L. 4 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 431 L. 17 f. o.: den. Samme, læs den samme. Densamme.

S. 433 L. 18 f. o. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

— L. 13 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten. Teene er = Barre.

— L. 6 f. n. Originalen har de 5 sidste Ord ligesom Teksten.

S. 434 L. 13 f. o.: Afeiter, læs Afeuter (ɔ. Affut, Underlag for Kanoner).

S. 435 L. 13 f. o.: som, læs som der.

— L. 4 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 436 L. 16 f. o.: københaffns, læs køben:

S. 437 L. 7 f. o.: naar, læs naar hand.

— L. 14 f. o.: stercke, læs stercke behaff[t] (ɔ: fasthæftede).

— L. 17 f. o.: frederichsborg, læs frede.

— L. 10—11 f. n.: Myndteren, læs Myndtemeistern.

S. 439 L. 12 f. n.: kan, læs kan hell.

S. 440 L. 1 f. o.: Frederichsborg, læs frede:

— L. 11 f. o.: frederichsborg, læs frede:

S. 441 L. 12 f. o. Under Udskriften har Kongen paategnet: Afgangen den 28. Janu:

S. 443 L. 13 f. n.: breff, læs bleff (!).

— L. 6 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 444 L. 11 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

— L. 4 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

s. 440 Bd. V.

S. 454 L. 9 f. o.: ueli[?], læs uell.

S. 455 Nr. 390. Orig. har Udskrift: Rigens Hoffmeister tiil hande.

S. 468 L. 3 f. o.: Landsmend, læs landmend.

— L. 4 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 481 L. 14 f. o.: [huad], læs huad.

S. 482 L. 14 f. n.: denne, læs den.

S. 483 L. 4 f. o.: Jed (!), læs Jeg.

S. 485 L. 15 f. n.: sto, læs sta.

— L. 2 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 486 L. 9 f. o.: denne breffuisser, læs breffuisser.

— L. 10 f. o.: her huos, læs derhuos.

S. 487 L. 3 f. n. I Orig. læses feenger.

S. 488 L. 8 f. o.: fornemmis, læs formenis.

S. 492 L. 8 f. o.: gerris, læs gerris flaade.

S. 493 L. 13 f. n.: skaffue, læs skaffe.

S. 494 L. 5 f. o.: Aarriit, læs lawiit (ɔ: Gildet).

S. 496 L. 1 f. o. Efter „at“ har der staaet et Ord, som er dækket af en [samtidig] Blækklat.

S. 497 L. 1 f. o.: bruges tiil weriie, læs bringis tiil weiie.

— L. 17 f. o.: festningen, læs festingerne.

S. 498 L. 17 f. o.: toe, læs tre (!)

S. 506 L. 2 f. o.: [hvorfor], læs huorfor.

— L. 10 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 515 L. 1 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 516 L. 9 f. o. For accepterit skal vistnok læses Ampleirit (ɔ: employeret). Papiret er beskadiget.

— L. 10 f. o. Ordene for Dag er delvis ulæselige paa Grund af Hul i Papiret.

— L. 17—18 f. o.: heerfram, læs heroffuer.

S. 544 L. 8 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

— L. 2 f. n. I Originalen læses: werrit.

s. 441 Bd. V.

S. 549 L 6 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 549 L. 2 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 551 L. 2 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 552 L. 15 f. n.: prolongation, læs prolongationen.

Bd. VI.

S. 2 L. 9 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 61 L. 15 f. n.: uy, læs ieg.

S. 63 L. 1 f. o.: 25 (?), læs 28.

— L. 9 f. n. I Originalen læses 28 Au:

S. 69 L. 16 f. o. Efter „begerer“ læses: „Naar Ieg Erfahrer først, huad hand begerer“, men Ordene er udstregede. Ordet „Vale“ er ligeledes udstreget.

S. 86 L. 13 f. o.: Octob:, læs Ochto: ; O er fremkommet ved Rettelse af et oprindeligt S.

S. 91 L. 10 — 11 f. o.: derfor, læs derhen.

S. 94 L. 2 f. n. Originalen har samme Læsemaade som Teksten.

S. 127 L. 11 f. n.: fra, læs for.

S. 129 L. 3 f. o.: keysseren, læs keysseren etc. [?].

S. 131 L. 13 f. o.: Christian, læs Christen.

S. 133 L. 3 f. o.: tyl, læs tyl N. B.

S. 134 L. 10 f. o. Efter Ordet „at“ har staaet „fru kyrsten motte komme och“, men disse Ord er overstregede.

S. 136 L. 6 f. o.: uist, læs uiss.

— L. 7 f. o.: gudtz, læs dugdtz (!).

S. 137 L. 12 f. o.: oss., læs oss,

Originalen til Nr. 57, som erhvervedes af Rigsarkivet i Maj 1943, bestaar af et Hefte paa 8 Sider, mærkede med Lit. A—D.