Danmarks Breve

Nogle Actstykker og Brevskaber til Danmarks Historie i nyere Tid

Brevudgiver:
Caspar Frederik Wegener, 1802-1893
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Gustav 4.; (1792-05-04)
K. Gustav IV til K. Christian VII . Stokholm den 4 Mai 1792 . Min Herr Broder og Oncle. Den Priis, Som jeg altid har sat paa det Fortrin at nedstamme fra det Danske Kongehuus, har foranlediget mig til at føie til mine andre Titler ogsaa den af

BREV TIL: Gustav 4.; FRA: Christian 7.; (1792-06-09)
K. Christian VII til K. Gustav IV . Frederiksberg den 9 Juni 1792 . Min Herr Broder og Neveu. Jeg vil altid betragte det som en ganske færdeles Fornøielse, naar jeg kan give Deres Majestæt Beviser paa fuldkomment Venskab og Hengivenhed. Med di

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 7.; von Møsting, Johan Sigismund;
Møstings Udkaft til Declarationen af 9 September 1806 . Christian VII . Gjøre hermed vitterligt: Da ved de stedfundne Forandringer i det Tydske Rige det Forhold er aldeles ophævet, hvori Vort Hertugdømme Holsten, Herskab Pinneberg, Grevskab Ranbzan og Stad Al

BREV TIL: Bernstorff, Joachim Frederik; FRA: Bernstorff, Christian Günther œ; (1806-08-26)
Chr. Bernstorff til Ioa. Bernstorff . Kiel den 26 August 1806 . Jeg er nu enig med Kronprindsen derom, at, da den romerske Keiser har nedlagt sin Krone og det tydske Rigsforbund er at ansee for retlig opløst, det Øieblik er kommen, hvori Kongen

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
Tvende løse Udkast til Declarationen , fundne blandt vedkommende Papirer. 1. Vort Hertugdømme Holsten, Vort Herskab Pinneberg og Vort Grevskab Ranbau, med disses samtlige Tilliggende, skulle for Fremtiden som et souveraint Hertugdømme være nøie forbundne med det hele Statsleg

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1806-09-03)
Af Hertugen s Betænkning , i Statsraadet den 3 Septbr. 1806 . . . . . Den forehavende Forandring maatte skee, de øvrige holstenske Liniers Successionsrettigheder uskadt. Dette Punkt er det vigtigste. Det være mig derfor tilladt udførligere at afhandle det i m

BREV TIL: Bernstorff, Christian Günther; FRA: Bernstorff, Joachim Frederik; (1806-09-03)
Ioa. Bernstorff til Christian Bernstorff . Kjøbenhavn den 3 Septbr. 1806 . Jeg sender Dig indlagt Udkastet til den Declaration, der skulde udstedes, saaledes som det efter gjentagne endnu til allersidst foretagne Ændringer, nu af Cancelliet har

BREV TIL: Bernstorff, Christian Günther; FRA: Bernstorff, Joachim Frederik; (1806-09-06)
Ioa. Bernstorff til Chr. Bernstorff . Kjøbenhavn den 6 Septbr. 1806 . . . . . Isærdeleshed og med Rette kan det mishage Kronprindsen, dersom han erfarer (hvad han dog ikke behøver at erfare, thi jeg er ikke vis paa, at Ranbau har skrevet det ti

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1806-09-13)
Circulaire til de danske Missioner . Kjøbenhavn den 13 Septbr. 1806 . Min Herre. Da Opløsningen af det tydske Rigsforbund og Tilintetgjørelsen af Tydsklands Forfatning uventet har løst de Baand, som hidtil havde knyttet Hertugdømmet Holsten til det Romerske Rige, saa har Kongen f

BREV TIL: Bernstorff, Joachim Frederik; FRA: Taube, ; (1806-10-12)
Note af Baron Taube . Kjøbenhavn den 12 October 1806 . Foreningen af Hertugdømmet Holsten med det danske Monarchie for at danne for Fremtiden en i enhver Henseende uadskillelig Deel deraf har nødvendigviis maattet henlede Hs. Svenske Majestæts O

BREV TIL: Bernstorff, Christian Günther; FRA: Bernstorff, Joachim Frederik; (1806-12-14)
Ioa. Bernstorff til Chr. Bernstorff . Kjøbenhavn den 14 Octbr. 1806 . .... Du vil bemærke, at man i Indledningen til Noten ikke anfører rigtigt Udtrykkene af den herfra udgivne Declaration. Man forverler, — som allerede mange Læsere af Mangel p

BREV TIL: Orenstjerna, ; FRA: Bernstorff, Joachim Frederik; (1806-11-01)
Ioa. Bernstorffs Note af 1 Novbr. 1806 . Til Baron Orenstjerna . Efterat Undertegnede, Directør for Departementet for de udenlandske Sager, har forelagt Kongen sin Herre den Note, som Hr. Baron Taube, Sverrigs Chargé d'Affaires, har gjort ham den Ære at tilstille ham under 12

BREV TIL: Bernstorff, Christian Günther; FRA: Blome, ; (1809-07-28)
Baron Blome til Christian Bernstorff . Petersborg den 28 Juli 1809 . .... Skjøndt med en Følelfe af sand Uvillie anseer jeg det dog for min Pligt ved denne Lejlighed at gjentage Rygter, som ikke mindre vilde fortjene at overgives til Foragt, de

BREV TIL: Frederik Christian; FRA: Karl 13.; (1810-06-02)
R. Carl XIII til Hertugen af Aug. Stokholm den 2 Juni 1810 . Min Herr Cousin. Deres Durchlauchtighed er allerede underrettet om det skrækkelige Slag, som, idet det berøvede Dem en kjær Broder, til samme Tid lod mig tabe en Søn, værdig til hel

BREV TIL: Karl 13.; FRA: Frederik Christian; (1810-06-11)
Hertugen af Aug. til R. Carl XIII . Graafteen den 11 Juni 1810 . Sire. Det Brev, som Deres Majestæt har værdigedes at tilsende mig under den 2 d. M., er kommen mig tilhænde. Jeg beder Dem, Sire, gunstigst at modtage min underdanigste Tak derfor

BREV TIL: Frederik Christian; FRA: Karl 13.; (1810-06-10)
R Carl XIII til Hertugen af Aug . Slottet Haga , den 10 Juli 1810 . Min Herr Cousin. Jeg henvender mig idag til Deres Durchlauchtighed med al den Tillid, som baade Deres Character og de Baand, der forene Dem med den kjære Prinds, hvis Tab hele Sverrig og jeg i

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Frederik Christian; (1810-07-16)
Hertugen af Aug. til R. Frederik VI . Afsendt med en Coureer den 16de om Natten. Sire. Oberstlieutenant Holst er i denne Eftermiddag ankommen som Coureer fra Stokholm og har overbragt mig den hosliggende Skrivelse fra Kongen af Sverrig. I en Sag af denne Vigtighed maa ingen le

BREV TIL: Frederik Christian; FRA: Frederik 6.; (1810-07-16)
R. Frederik VI til Hertuginden of Aug. Frederiksberg den 16 Juli 1810 . (Den 16 Juli — skriver Hertugen i sin Brev-Copie-Bog — afgik fra Kjøbenhavn et Brev med tre Segl fra Kongen af Danmark til Hans Søster og ankom til Hertuge

BREV TIL: Karl 13.; FRA: Frederik 6.; (1810-07-18)
R. Frederik VI til R. Carl XIII . Frederiksberg den 18 Juli 1810 . I Betragtning af de critiske Omstændigheder, hvori de nordiske Riger ialmindelighed befinde sig og isærdeleshed det, som ved Deres Majestæts faderlige Omsorg og Talent er bleven

BREV TIL: Frederik Christian; FRA: Frederik 6.; (1810-07-20)
R. Frederik VI til Hertugen af Aug. Frederiksberg den 20 Juli 1810 . Jeg takker Dem for de meddeelte Efterretninger betræffende Kongen af Sverrigs Forslag. Det er mig et nyt Beviis paa Deres brave og retskafne Tænkemaade, og vi

BREV TIL: Karl 13.; FRA: Frederik Christian; (1810-07-23)
Hertugen af Aug. til R. Carl XIII . Graasteen den 23 Juli 1810 . Sire. Hr. Holst har overrakt mig det Brev, som Deres Majestæt havde befalet ham at bringe mig. Jeg søger forgjeves Ord for at udtrykke de Følelser, som dette Brev maa indgyde mig.

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Frederik Christian; (1810-07-25)
Hertugen af Aug. til R. Frederik VI . Graasteen den 25 Juli 1810 . Sire. Coureren ankom i Mandags Eftermiddags med det Brev, som Deres Majestæt den 20de d. M. havde medgivet ham. Samme Dag om Aftenen efter Bordet afreiste begge de svenske Herre

BREV TIL: Frederik Christian 2.; FRA: Frederik 6.; (1810-07-28)
R. Frederik VI til Hertugen af Aug. Frederiksberg den 28 Juli 1810 . Deres Brev, dateret den 25 Juli, har jeg rigtig modtaget. og det er mig et nyt Beviis paa deres Fædrenelandskjærlighed og Venskab for mig. Det gjør

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Karl 13.; (1810-08-01)
R. Carl XIII til R. Frederik VI . Ørebro den 1 August 1810 . Min Herr Broder. Grev von Dernath har overrakt mig det Brev, som Deres Majestæt har behaget at tilskrive mig under den 18 Juli. Bevægelig rørt ved de Beviser paa Venskab og Tillid, so

BREV TIL: Frederik Christian 2.; FRA: Frederik 6.; (1810-08-08)
R. Frederik VI til Hertugen af Aug. Frederiksberg den 8 August 1810 . Overbringeren af denne Skrivelse er min Adjutant, Overadjutant Lüen. De vil af ham erfare, at et Partie i Sverrig skal have besluttet at bortføre Dem til Sve

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Frederik Christian 2.; (1810-08-10)
Hertugen af Aug. til Frederik VI . Augustenborg den 10 August 1810 . Deres Majestæts Brev, som De har medgivet Overadjutant Lüen, er kommen mig tilhænde. Nogle Timer senere vilde det ikke have truffet mig. Alt var allerede ordnet til en Reise t

BREV TIL: Frederik Christian 2.; FRA: Karl 13.; (1810-08-21)
R. Carl XIII til Hertugen af Aug. Ørebro den 21 August 1810 . Min Herr Cousin. Da jeg under den 10 Juli skrev til Deres Durchlauchtighed, at jeg havde bestemt at foreslaae Dem for Nigsstænderne som min Thronfølger, forudsaae je

BREV TIL: Karl 13.; FRA: Frederik Christian 2.; (1810-08-27)
Hertugen af Aug. til R. Carl XIII . Augustenborg den 27 August 1810 . Dersom de Følelser af Høiagtelse og sand sønlig Hengivenhed, som besjele mig for Deres Majestæt, kunde forstærkes, saa vilde de være blevne det ved det hjertelige Brev, som D

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Frederik Christian 2.;
Anmærkning af Hertugen . Kongen af Sverrigs Brev blev med følgende faa Ord sendt til Kongen af Danmark : Deres Kongelige Majestæt har jeg den Ære hoslagt at oversende en Afskrist af den med Stafet sidst afvigte Søndag hertil ankomne Skrivelse fra Kongen af Sverrig.

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Frederik Christian 2.; (1810-10-30)
Hertugen af Aug. til Frederik VI . Augustenborg den 30 Octbr. 1810 . Sire. Ved sorskjellige Begivenheder i dette Aar er min Helbred i den Grad svækket, at jeg føler mig uduelig til videre Tjeneste og maa være betæukt paa en Forandring i min Sti

BREV TIL: ukendt FRA: Frederik Christian 2.; (1811-08-16)
Hertugen af Aug. til Grevinde . den 16 August 1811 . Jeg har igaar modtaget to Breve fra Deres Naade, det ene af 9de, det andet af den 13 April .... Jeg har i denne Tid havt en lidet behagelig Correspondance med Hans Majestæt, der endnu ikke er endt,

BREV TIL: Karl Johan 14.; FRA: Frederik Christian 2.; (1812-01-27)
Hertugen af Aug. til Carl Johan . Augustenborg d. 27 Januar 1812 . Deres Kongelige Høihed. Hr. Holst har gjort mig den Meddelelse, hvortil han er bleven bemyndiget af Deres Kongelige Høihed. Jeg erkjender i denne Fremgangsmaade Deres Characters

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: Frederik Christian 2.; (1812-01-27)
Hertugen af Aug. til Rosenkranz . Augustenborg den 27 Januar 1812 . Jeg er i det Tilfalde at maatte uleilige Deres Excellence med et Brev fra min Side. Kronprindsen af Sverrig har nylig ladet mig gjøre følgende Meddelelse: At man havd

BREV TIL: Frederik Christian 2.; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1812-02-04)
Rosenkranz til Hertugen af Aug. Kjøbenhavn den 4 Februar 1812 . Saasnart jeg saae mig beæret med det Brev, som Deres Durchlauchtighed har tilsendt mig under 27 forrige Maaned, troede jeg mig forpligtet til at indberette for Kongen, at De havde

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: Frederik Christian 2.; (1812-02-07)
Hertugen af Aug. til Rosenkranz . Augustenborg den 7 Februar 1812 . Jeg har havt den Ære at modtage det Brev, som Deres Excellence har beæret mig med under den 4de d.M., og jeg beder Dem at modtage min fulde Tak derfor. Jeg skal ikke undlade a

BREV TIL: Frederik Christian 2.; FRA: Karl Johan 14.; (1812-02-18)
Carl Johan til Hertugen af Aug. Stokholm den 18 Februar 1812 . Jeg har modtaget det Brev, som Deres Durchlauchtighed har tilskrevet mig i Anledning af den Meddelelse, som er Dem gjort ved Herr Holst. Bekjendelser af en Forbryder, som

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: Frederik Christian 2.; (1812-03-03)
Hertugen af Aug. til Rosenkranz . Augustenborg den 3 Marts 1812 . Jeg har den Ære at sende Deres Excellence en Copie af det Brev, som Kronprindsen af Sverrig har tilskrevet mig, ligesom af det Svar, som jeg har givet derpaa med Coureren idag, o

BREV TIL: Frederik Christian 2.; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1812-03-14)
Rosenkranz til Hertugen af Aug. Kjøbenhavn den 14 Marts 1812 . Jeg har ilet med at bringe til Kongens Kundskab det Brev, sam Deres Durchlauchtighed har værdiget at tilskrive mig under den 3die d. M. De syntes at erkjende i det foregaaende Brev

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: Walterstorff, Ernst Frederik; (1812-03-30)
walterstorff til Rosenkranz . Paris den 30 Marts 1812 . Saasnart jeg havde modtaget Deres Excellences første Brev angaaende den særegne Meddelelse, som Kronprindfen af Sverrig havde gjort Hs. Durchlauchtighed Hertugen af Augustenborg, søgte jeg

BREV TIL: Frederik Christian 2.; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1812-04-12)
Rosenkranz til Hertugen af Aug. Kjøbenhavn den 18 April 1812 . Kongen har befalet mig at sende Deres Durchlauchtighed Copie af den Rapport fra hans Minister i Paris, som jeg nylig har modtaget af Datum den 30 f. M. Deres Durchlauchtighed vil f

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: Frederik Christian 2.; (1812-04-24)
Hertugen af Aug. til Rosenkranz . Augustenborg den 24 April 1812 . Jeg er Deres Excellence oprigtig forbunden for det Brev, som De har gjort mig den Ære at tilskrive mig under 18de d. M., og jeg beder Dem at forebringe Hans Majestæt min underda

BREV TIL: Christian 8.; FRA: ukendt (1814-03-10)
Anonym Rapport til pr. Christian . Hannover den 10 Mar 1814 . Deres Høihed. Jeg har taget Veien til Hannover for der at tale med instruerede Personer om de engelske Ministres Planer med Hensyn til Norge. Jeg iler med at underrette Deres Høihed o

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 8.;
Af K. Christian VIIIs norske Memoirer. Aarhuus den 4 November 1814 . Klokken to ankrede vi paa Aarhuus Rhed med Tak til Gud for at have reddet os fra en stor Fare. Jeg lod Stiftamtmand Gyldencrone melde min Ankomst og mit Ønske at gaae i Land s

BREV TIL: Det Kgl. Danske Kancelli, ; FRA: ukendt (1815-09-06)
kongeligt Reskript til Cancelliet , af den 6 September 1815 . Vi overdrage herved vort Cancellie at tilkjendegive den bestandige Deputation af Prælater og Ridderskab til dens allerunderdanigste Iagttagelse, At saa beredvillig Vi stedse ere til at give Vore troe Undersaatter a

BREV TIL: ukendt FRA: Frederik 6.; (1816-08-17)
Confirmation af det holstenske Ridderskabs privilegier i Aaret 1816 Vi Frederik den Sjette — gjøre vitterligt herved for Os og Vore Kongelige Arvesuccessorer i Regjeringen: Da efter Vor i Gud høisalig hvilende Herr Faders, Hs. Maj. Kong Christian

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: ukendt (1816-08-19)
Kongeligt Commissorium. Frederiksberg d. 19 August 1816 . Frederik den Sjette af Guds Naaade . Velbaarne, Høi-og Velbaarne og Velædle Raader, kjære Troe! Efterat Vi for Vort Hertugdømme Holsten have tiltraadt det Tydske Forbund, og med Hensyn der

BREV TIL: ukendt FRA: Frederik 6.; (1816-11-02)
kongeligt Rescript til Commissionen, Kjøbenhavn den 2 November 1816 . Frederik den Sjette . I Vor til Eder under 19 August d. A. udstedede Commissorialbefaling have Vi tilkjendegivet, at Vi vilde meddele Eder det videre Fornødne. I Forbindelse he

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Ridderskabet, ; (1816-11-05)
Ridderskabets Forestilling til Kongen . Kiel den 5 November 1816 . Den Kongelige Contributions-og Afgifts-Kasse i Rendsborg har i Løbet af August udstedet Manebreve til Klosterne og Godseierne om uberigtigede Kongelige Afgifter og Skatter og tr

BREV TIL: Den holstenske overret, ; FRA: Frederik 6.; (1817-04-18)
Kgl Reskript til den holstenske Overret . Kjøbenhavn den 18 April 1817 . Frederik den Sjette . For Os er fra troværdige Kilder anmeldt, at flere Besiddere af adelige Godser i Vore Hertugdømmer Slesvig og Holsten have mellem sig oprettet en Fore

BREV TIL: von Eyben, Friedrich; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1817-10-21)
Kosenkrantz til Grev Eyben . Kjøbenhavn den 21 October 1817 . Det har behaget Deres Høivelbaarenhed i ærede Skrivelse af 3die d. M. at berøre den Omstændighed, at Indførelsen af landstænderske Forfatninger i Forbundsstaterne maaskee kunde blive

BREV TIL: Ridderskabet, ; FRA: Frederik 6.; (1818-12-05)
Kongeligt Keskript til Ridderskabet . Kjøbenhavn den 5 Decbr. 1818 . Frederik den Sjette . Vi tilkjendegive herved Prælater og Ridderskab følgende. Det er en i enhver Henseende utilladelig Handling, naar Undersaatter ved Protester, som de indle

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: Bernstorff, Joachim Frederik; (1819-12-19)
Ioa. Bernstorff til Kosenkrantz . Wien den 19 Decbr. 1819 . Først idag kan jeg have den Ære herved at tilstille Deres Excellence Protocollen over den den 9de d. M. holdte femte Conferents. Indholdet af samme er ikke af nogen væsentlig Interesse

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1820-05-05/1820-06-08)
Af den wiener Slutnings-Act. Wien d. 5 Mai og Frankfurt d. 8 Juni 1820 . Art. 29. Naar i en Forbundsstat indtræder Tilfældet af en Rets-Nægtelse og tilstrækkelig Hjælp ikke paa retlige Veie kan opnaaes, saa tilkommer det Forbundsforsamlingen at antage sig bevii

BREV TIL: Det Kgl. Danske Kancelli, ; FRA: Ridderskabet, ; (1821-04-14)
Kidderskabs-Deputationen til Cancelliet . Kiel den 14 April 1821 . . . . . Det var ingen blot Pengesag, det var en Retsgrundsætning, Bestræbelsen sor efter Evne at beskytte en dem og hele Landet engang velgjørende, nedarvet Skattebevillingsret,

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: von Eyben, Friedrich; (1822-12-08)
Grev Eyben til Baron Kosenkrantz . Frankfurt den 8 December 1822 . I min sidste underdanige Beretning har jeg havt den Ære at anmelde for Deres Excellence, at der den 5te f. M. af det holstenske Ridderskab er bleven overgivet til Forbundsforsam

BREV TIL: Rosenkrantz, Niels; FRA: von Eyben, Friedrich; (1823-07-12)
Grev Eyben til Kosenkrantz . Frankfurt den 12 Juli 1823 . . . . . Hr. Præsidial-Gesandten reassumerede kortelig Commissions-Medlemmernes afvigende Anskuelser, forsikkrede, at Hovedsagen var meget let at indsee, at Blikket kun blev hildet ved Bi

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1823-11-27)
Den tydske Forbundsdags Beslutning . I den 22 Session, den 27 November 1823 . Da den høie Forbundsforsamling af de stedfundne Forhandlinger haver vundet den Overbeviisning, at den gamle Forfatning i Holsten ikke bestaaer i anerkjendt Virksomhed, saa blive de reclamerende Holste

BREV TIL: Christian Carl Frederik August; FRA: Frederik Emil August˜; (1829-04-15/1830-11-15)
Af de Augustenborgske Papirer. 1. Prindsen af Nøer til Hertugen , d. 15 April 1829 . Hils Kronprindsessen ret meget fra mig, og Philippsthal; det øvrige Pak maa for mig gjerne reise ad Helvede til... 2. Prindsen af Nøer til Hertugen, d. 13 Novbr. 1830.

BREV TIL: Rantzau, Conrad; FRA: Moltke, Otto Joachim; (1830-11-16)
Af Grev Otto Moltke s Skrivelser. Til Verbitter Gr. Rantzau , den 16 Novbr. 1830 . Kan De ikke i Overeensstemmelst med Deres Løfte forhindre Indgivelsen af en Petition, saa venter Hans Majestæt, at De vil være istand til at lede Sagen derhen, at der i Petitionen ikke bliver T

BREV TIL: Christian 8.; FRA: Gustav 4.; (1835-01-24)
Oberst Gustavsons Reservation. den 24 Januar 1835 . Reservation af Danmarks Kongers absolute Souverainetet imod ethvert forfatningsstridigt Indgreb. Erkjendt fra min Fødsel af for Arving til Danmarks Throne med Succession efter de ældre Linier af den nu

BREV TIL: Christian 8.; FRA: Rantzau, Conrad; (1836-03-11)
Verbitter Gr. Rantzau til Pr. Christian . Itzehoe den 11 Marts 1836 . Durchlauchtigste Prinds, naadigste Herre. Deres Kongelige Høihed har besvaret mit Brev saa naadigt og med saa stor Interesse for Landets Anliggender, saa nøiagtig Kjendskab t

BREV TIL: Christian Carl Frederik August; FRA: Frederik Emil August˜; (1837-08-28)
Prindsen af Nøer til Hertugen . Nøer den 28 August 1837 . For det mig tilsendte Exemplar af Skriftet takker jeg mange Gange. Professor Olshausen var for nogle Dage siden her og sagde mig, at hans Broder af den Grund angreb Skriftet i Correspond

BREV TIL: Christian Carl Frederik August; FRA: Frederik Emil August˜; (1838-02-16)
Prindsen af Nøer til Hertugen . Nøer den 16 Februar 1838 . Det er gaaet mig om i Hovedet, hvad man kunde gjøre for saa meget som muligt at vanskelig gjøre den forbandede Toldlov, hvis Indførelse den 7 April græsselig har forstrækket mig. Saaled

BREV TIL: Krabbe-Carisius, Hans; FRA: von Pechlin, Friedrich Christian Ferdinand; (1838-11-24)
Pechlin til Krabbe-Carisius . Frankfurt den 24 November 1838 . Høivelbaarne, høistærede Hr. Geheime Statsminister. Deres Excellence har jeg den Ære hoslagt at forelægge en original Note fra den K. K. Præsidial-Gesandt, Grev Münch-Bellingbausen,

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1838-12-uu)
Antegnelse af en dansk Statsmand. I Novbr. eller Decbr 1838 . Da den nuværende Hertuginde af Augustenborg efter hendes Formæling formelig skulde forestilles Dronningen paa Frederiksberg, vilde man ikke tilstaae hende den, fyrstelige Personer reserverede, store Indkjørsel til Sl

BREV TIL: Krabbe-Carisius, Hans; FRA: Blome, Otto; (1839-01-07)
Grev Ot. Blome til Rrabbe-Carisius . Petersborg d. 7 Januar 1839 . .... Da en gunstig Leilighed tilbød sig, har jeg ikke undladt at gribe den til mere formelt at bringe paa Tale Successions-Spørgsmaalet i Monarchiet og de farlige Tilfælde, som

BREV TIL: von Pechlin, Friedrich Christian Ferdinand; FRA: Krabbe-Carisius, Hans; (1839-01-11)
Krabbe-Carisius til Baron Pechlin . Kjøbenhavn d. 11 Januar 1839 . Jeg benytter Legationssecretair Kammerjunker von Thienens Tilbagereise for at bevidne Deres Høivelbaarenhed den rigtige Modtagelse af Deres ved ham overleverede behagelige Bere

BREV TIL: Krabbe-Carisius, Hans; FRA: Blome, Otto; (1839-03-02)
Grev Ot. Blome til Krabbe-Carisins . Petersborg den 2 Marts 1839 . .... Den Embedsmand i Departementet for de udenlandske Sager, til hvem det er overdraget at extrahere Memoiren angaaende det danske Kongehuuses Successionsret, har megen Umag me

BREV TIL: Krabbe-Carisius, Hans; FRA: von Pechlin, Friedrich Christian Ferdinand; (1839-07-02)
Baron Pechlin til Krabbe-Larisius . Frankfurt den 2 Juli 1839 . Jeg har den Ære hoslagt at tilstille Deres Excellence den fra N. N. modtagne Skrivelse, hvortil Deres Excellences Svar i Deres Privatbrev af 11te f. M. sigter. Siden har jeg talt m