Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 7. FRA: Gustav 4. (1792-05-04)

K. Gustav IV til K. Christian VII.
Stokholm den 4 Mai 1792.

Min Herr Broder og Oncle. Den Priis, Som jeg altid har sat paa det Fortrin at nedstamme fra det Danske Kongehuus, har foranlediget mig til at føie til mine andre Titler ogsaa den af Arving til Danmark, en Titel, som min Fødsel har givet mig Ret til. Deres Majestæt vil allerede have seet den Brug, som jeg har gjort af denne Titel i det Brev, hvori jeg har anmeldt Dem Kongens min Faders Død. Men jeg vilde troe ufuldkomment at udtrykke den Følelse, som har ledet mig, dersom jeg ikke henvendte mig til Dem, som Kongehusets Chef og en kjær Oncle, og gjorde Anmeldelse derom paa en mere speciel Maade. Jeg gjør dette med en Tillid, som de Følelser, Deres Majestæt stedse har bevidnet mig, og de Følelser, hvoraf mit eget Hjerte er gjennemtrængt, indgyde mig. Jeg er overbeviist om, at Deres Majestæt med Fornøielse vil see Deres ældste Søsters eneste Søn erindre i alle de Acter, som han underskriver, det enge Baand, som knytter ham til Dem og Deres Rige. Ved Opfyldelsen af alle en god Neveus, en god Naboes og en Vens Pligter vil jeg vise Deres Majestæt den Magt, som dette Baand har over mig, og med hvormegen Hengivenhed og Høiagtelse jeg er, min Herr Broder og Oncle, Deres Majestæts .