Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 7. (dato ukendt)

Møstings Udkaft til Declarationen
af 9 September 1806.

Christian VII . Gjøre hermed vitterligt: Da ved de stedfundne Forandringer i det Tydske Rige det Forhold er aldeles ophævet, hvori Vort Hertugdømme Holsten, Herskab Pinneberg, Grevskab Ranbzan og Stad Altona have staaet til nævnte Rige, saa have Vi ufortøvet landsfaderlig været betænkt paa at give dette Vort Hertugdømme og nævnte Districter for Fremtiden en fast Forfatning. Saavel deres geographiske Beliggenhed, som ogsaa den lovlige Forfatning, som de i den ældste Tid have havt, saa og Vore Forfædres og Bort til alle Tider bevarede naadige Sindelag mod deres Indvaanere, der stedse have beviist Os den skyldige Troskab, Hengivenhed og Lydighed og staaet i fortsat broderlig Forening med Undersaatterne i Vort Kongerige Danmark, bevæge og bestemme Os til herved for stedse at forbinde nævnte Vort Hertugdømme Holsten, Herskab Pinneberg, Grevskab Ranbau og Stad Altona som integrerende Dele med Vort Kongerige Danmark. Vi byde og befale altsaa:

§ 1. Ligesom ved den allerede skeete Ophævelse af den Tydske Rigs-Ret enhver Henvendelse til samme af sig selv bortfalder, saaledes erklære Vi ogsaa herved, at de tydske Rigslove for Fremtiden ingen Anvendelse skulle finde i Vort Hertugdømme s. 7 Holsten, Herskab Pinneberg, Grevskab Ranbzau og Stad Altona. Vi tillægge derimod af høieste Magt Bort Over-Dicasterium i Glückstadt den afgjørende Ret i sidste Instants i alle borgerlige og Ægteskabs-Sager, hvorved det dog følger af sig selv, at Vi, naar der fra dets Kjendelser og Domme suppliceres umiddelbart til Os, ville forføie efter Omstændighederne.

§ 2. Ogsaa ville Vi, at foreløbig og til en almindelig Lovs Indførelse for begge Vore Hertugdømmer, hvortil de fornødne Befalinger allerede ere givne, alle Retssager skulle behandles og afgjøres efter de paa hvert Sted hidtil fulgte Love.

§ 3. De Vort Over-Dicasterium i Glückstadt i forskjellige Henseender tillagte Benævnelser af Regjerings-Cancellie og Over-Appellations-Ret, under hvilke det har staaet i Forhold til de tydske Rigsretter, ophæve Vi herved, og tillægge samme allernaadigst Navn af Vor Kongelige Holstenske Overret, hvorhos det dog har at udføre de samme Forretninger som hidtil og er Os derfor ansvarligt.

Vi tilsige alle Vore Undersaatter i Vort Hertugdømme Holsten, Herskab Pinneberg, Grevskab Ranbau og Stad Altona, saasom Prælater, Ridderskab, Landadel, Embedsmænd og Øvrigheder, og Enhver, af hvad Stand han end er, Vor Kongelige Naade, men ville og befale ogsaa, at denne Vor høieste Fundamental-Sanction allerunderdanigst skal efterleves. Givet .