Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1806-09-03)

Af Hertugens Betænkning,
i Statsraadet den 3 Septbr. 1806.

. . . . Den forehavende Forandring maatte skee, de øvrige holstenske Liniers Successionsrettigheder uskadt. Dette Punkt er det vigtigste. Det være mig derfor tilladt udførligere at afhandle det i min Egenskab som Medlem af det Kongelige Statsraad og uden alt videre Hensyn til mig selv.

1. En saadan Indlemmelse af Holsten i Kongeriget Danmark adskiller alle de yngre Liniers Interesse fra Kongens . . . . .

2. Den strider imod de høitideligste Fordrag. Jeg tør kun bringe i Erindring, at i de Cessionsacter, som i Aaret 1773 ere udvexlede mellem Hans Majestæt og den daværende Storfyrste af Rusland, den gjensidige Cedering af de mageskiftede Provindser udtrykkelig er indskrænket til Mandstammen i begge Huse, efter hvis Afgang den cederede Provinds igjen skal falde tilbage til det andet Huus\'s Mandstamme. Rusland vilde altsaa føle sine Arverettigheder angrebne, og det kan ikke ventes, at det vil lade dette stiltiende gaae hen. Skulde det ogsaa i dette Øieblik tillægge Forsikkringen af denne Arveret s. 11 ringere Bædie, saa turde det ved de let forudseelige Opfordringer fra Kongen af Sverrigs Side, som ifølge hans bekjendte Character turde blive fortsatte med udholdende Heftighed, blive vakt af denne Ligegyldighed og ansee det for en Æressag som Chef for den holstengottorpske Linie at svare til disse Opfordringer. . . .

Efter alt det hidtil anførte er jeg altsaa af den underdanige Mening,

at Holsten efter Rigsforbundets Opløsning erklæres for et souveraint Hertugdømme, hvis politiske Forhold og Stilling paa det nøieste vare forenede med Kronen Danmarks og følgelig kun afhængige af denne, dog uskadt den i Holsten bestaaende Successionsorden;

at ved denne Forandring ogsaa i Overeensstemmelse med den 16 og 23 Artikel af Tractaten fra 1767, den 7 § af Tractaten fra 1773 alle og enhver af Indvaanerne paany maatte bekræftes deres Privilegii-Rettigheder og Friheder og gives den Kongelige Forsikkring, at Hertugdømmets indre Forfatning i alle væsentlige, Familie-Forhold og Eiendomsret angaaende Stykker skal blive opretholdt.