Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Günther Bernstorff FRA: Joachim Frederik Bernstorff (1806-09-03)

Ioa. Bernstorff til Christian Bernstorff.
Kjøbenhavn den 3 Septbr. 1806.

Jeg sender Dig indlagt Udkastet til den Declaration, der skulde udstedes, saaledes som det efter gjentagne endnu til allersidst foretagne Ændringer, nu af Cancelliet har været Statsraadet forelagt, og tillige en Afskrift af Cancelliets Forestilling.

Hensigten med dette Patent eller denne Declaration var at erklære, 1. at Holsten, efter den ophørte Forbindelse med det tydske Rige, for Fremtiden uden alle videre fremmede Baand skulde være forenet med Kongens øvrige Monarchie uden Forskjel i den politiske Forfatning, og 2. tillige at bestemme, hvad der med Hensyn til det bortfaldne Forhold til Rigsretterne s. 12 og 3. den ophævede Forbindtlighed af Rigslovene som saadanne, — i Holsten for Øieblikket skulde træde istedenfor dette, for ikke ot efterlade noget Savn. Dette tredobbelte Øiemed er, som vi troe, opnaaet ved de trende Afsnit. . . .

Den de yngre holstenske Linier tilkommende Arveret til Holsten beroer oprindelig og væsentlig paa den dem som Lehnsagnater tilkommende Lehnsarvefølge. — At med Opløsningen af Rigslehnsvæsenet, hvori deres Rettigheder have deres oprindelige Grund, disse blive vaklende, lader sig vel — i det mindste med tilsyneladende Grunde — paastaae, og deres Rettigheder altsaa fremstille paa en vis Maade som tvivlsomme for Fremtiden. Men med Hensyn til Rusland indtræder endnu en Betragtning, og denne er af den største Vigtighed, ja — jeg turde sige — afgjørende. Ved den holstenske Mageskifte- Tractat er den forhenværende storfyrstelige Andeel af Holsten cederet Kongen kun for den mandlige kongelige Linie. Med Hensyn til denne Deel af Holsten grunde sig altsaa Ruslands Rettigheder ingenlunde blot paa Lehnsnexus, men paa tydelige, siden vor Konges Thronbestigelse afsluttede Tractater. Alt ovenfor Sagte om Lehnsfølgen finder slet ingen Anvenvelse paa Rusland, forsaavidt Talen er om den storfyrstelige Deel af Holsten.