Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1806-09-13)

Circulaire til de danske Missioner.
Kjøbenhavnden 13 Septbr. 1806.

Min Herre. Da Opløsningen af det tydske Rigsforbund og Tilintetgjørelsen af Tydsklands Forfatning uventet har løst de Baand, som hidtil havde knyttet Hertugdømmet Holsten til det Romerske Rige, saa har Kongen fundet sig i den Nødvendighed at bestemme de Forhold, som for Fremtiden paa en endnu nøiere Maade skulle forene denne Provinds med Hs. Majestæts øvrige Stater.

Dette Øiemed findes opfyldt ved en Declaration, som nylig er udstedet, og hvoraf jeg har den Ære, min Herre, at sende Dem hoslagt ro Exemplarer til Deres egen Underretning, ligesom ogsaa for at fætte Dem istand til at meddele samme til det Hof, hvorved De er accrediteret.