Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Joachim Frederik Bernstorff (1806-11-01)

Ioa. Bernstorffs Note af 1 Novbr. 1806.
Til Baron Orenstjerna.

Efterat Undertegnede, Directør for Departementet for de udenlandske Sager, har forelagt Kongen sin Herre den Note, som Hr. Baron Taube, Sverrigs Chargé d'Affaires, har gjort ham den Ære at tilstille ham under 12te forrige Maaned, er han bemyndiget til at meddele Hr. Baron Orenftjerna, ar man vilde gjore Hs. Majestæt Uret ved at antage, at Allerhøistsamme ved at bestemme Holstens fremtidige Forhold til Danmark har villet gaae videre end Begivenheder, der vare uforudseete og uafhængige af Hans Villie, have gjort nødvendigt.

Undertegnede beder Hr. Gesandten for Sverrig at modtage ved denne Leilighed Forsikkringen om sin ftørste Høiagtelse.