Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Günther Bernstorff FRA: ukendt (1809-07-28)

Baron Blome til Christian Bernstorff.
Petersborg den 28 Juli 1809.

.... Skjøndt med en Følelfe af sand Uvillie anseer jeg det dog for min Pligt ved denne Lejlighed at gjentage Rygter, som ikke mindre vilde fortjene at overgives til Foragt, dersom jeg ikke mærkede, at mange Mennesker begynde at fæste Lid til dem, og dersom det ikke var af Vigtighed at afsløre den afskyelige Bagvaskelse. Det er imod den brave og værdige Prinds af Augustenborg at denne udslynger de giftigste Pile. Den anklager ham for at være i fuldkommen Harmonie med de Svenske, der paastaae at være ved den stærkeste s. 16 Garantie sikkrede mod enhver alvorlig Fjendtlighed fra hans Side. Den gaaer saavidt, at den anseer ham skyldig i det forteste og frygteligste Forræderie, skyldig endog i at kunne misbruge Nordmændenes fuldkomne og uindskrænkede Hengivenhed for hans Person i den Grad, at han aldeles har bortvendt deres Kjarlighed fra deres lovlige Souverain; at de Svenske, gjennemtrangte af Taknemmelighed for den vigtige Skaansomhed, som han har brugt ligeoverfor dem i det meest afgjørende Øieblik, opfyldte af Agtelse for hans militaire og tillige Administrations-Talenter, rørte over den meest udsøgte Omhu, som han har viist imod denne Nations Krigsfanger, — at de Svenske ere alvorlig betænkte paa at tilbyde ham Arveret til Kronen; at Prindsen, allerede længe i Forveien underrettet om denne Velvilligheds Følelse for sig, har søgt umærkelig at udslet.e det Fjendskab, som herskede mellem de to Nationer, og at dette er lykkedes saa vel, at de Svenske vove at true Rusland med, at dersom dette ikke iler med at slutte sin Fred, saa vil den svenske Regjering kaste sig aldeles i Englands Arme, og vis paa Nordmændene og Prindsen af Augustenborg, forene paa hans Hoved de to Kroner, Sverrig s og Norges. Til de øvrige Kjendsgjerninger føier man ogsaa den, at man i et Øieblik, da Adlersparres Partie laa under, havde været saa heldig at faae udvirket en Befaling, der fjernede de under hans Commando staaende Tropper fra Stockholm for at bringe dem tilbage til Norges Grændser, men at det var lykkedes Adlersparre at afvende denne Forholdsregel, idet han godtgjorde, at der ikke var det allerringeste at befrygte fra Nordmændenes Side....