Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Christian FRA: Karl 13. (1810-06-02)

R. Carl XIII til Hertugen af Aug.
Stokholm den 2 Juni 1810.

Min Herr Cousin. Deres Durchlauchtighed er allerede underrettet om det skrækkelige Slag, som, idet det berøvede Dem s. 17 en kjær Broder, til samme Tid lod mig tabe en Søn, værdig til hele min Kjærlighed, og Sverrig en Prinds, som var Gjenstand for dets kjæreste Følelser og Forhaabninger. Mit Hjerte er overvældet i en Grad, som jeg ikke kan skildre, og den eneste Trøst, som jeg har, er at see mit Folk dele min Sorg og skjænke den Afdødes Minde en oprigtig Tribut af Klager og af Taarer. De Papirer, som denne Prinds har efterladt sig og som han har ønsket maatte overgives i Deres Durchlauchtigheds Hænder, foranledige mig til at foreslaae Dem at komme til Stokholm, hvis det er Dem muligt, for at jeg selv kunde udføre denne smertelige Gjerning. Deres Durchlauchtighed vil da nærmere kunne see mine troe Undersaatters Sorg, og hvor ulykkelige de føle sig ved denne frygtelige Erfaring af den Almægtiges Villie. Jeg smigrer mig med, at Deres Durchlauchtighed i dette Skridt af mig kun vil erkjende mit Ønske at kunne bevidne Dem mundtlig al den Priis jeg sætter paa Dem, ligesom de Følelser af Agtelse og oprigtigt Venskab, med hvilke jeg er, min Hr. Cousin, Deres Durchlauchtigheds .