Danmarks Breve

BREV TIL: Karl 13. FRA: Frederik Christian (1810-06-11)

Hertugen af Aug. til R. Carl XIII.
Graafteen den 11 Juni 1810.

Sire. Det Brev, som Deres Majestæt har værdigedes at tilsende mig under den 2 d. M., er kommen mig tilhænde. Jeg beder Dem, Sire, gunstigst at modtage min underdanigste Tak derfor. Intet kan sammenlignes med den Bevægelse, hvormed jeg har læst det. De Klager, som Deres Majestæt udtrykker, de hjertelige Ord, hvoraf De betjener Dem, ved at tale om den ædle og høimodige Mand, hvis Tab vi begræde, have fremkaldt mine Taarer, idet de trøstede mit Hjerte. Mit Sind er sønderrevet, og kun af Tiden venter jeg Ro og Lægedom for de Saar, som denne sørgelige Tildragelse har bibragt mig.

Skjøndt jeg til enhver anden Tid intet ivrigere skulde s. 18 ønske, Sire, end at opfylde Deres Majestæts naadige Indbydelse, saa gjør mig dog den Tilstand, hvori jeg befinder mig’, en Reise til Stokholm for Øieblikket umulig. En kjær Broders Skygge vilde der stedse fremtræde for min Phantasie. Jeg vilde kun see Ham; Alt vilde hvert Øieblik paa Dagen minde mig om Ham. Nei, Sire, i en saadan Tilstand er jeg ikke vel præsentabel ved et stort Hof, og jeg bør bønfalde Deres Majestæt om at bevare mig til en anden Tid den Lykke at turde aflægge min Hylding for min bedste Vens ømt elskede Fader. Jeg er med den dybeste Ærefrygt .

2