Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Christian FRA: Frederik 6. (1810-07-20)

R. Frederik VI til Hertugen af Aug.
Frederiksberg den 20 Juli 1810.

Jeg takker Dem for de meddeelte Efterretninger betræffende Kongen af Sverrigs Forslag. Det er mig et nyt Beviis paa Deres brave og retskafne Tænkemaade, og visselig maa jeg, som enhver af Deres Venner, glæde mig over, at man lader Deres ophøiede Egenskaber vederfares Ret.

Men jeg er, som jeg allerede med den forrige Stafet har skrevet til min Søster, i det Tilfælde, at jeg maa handle som Landsherre og som saadan gjøre Alt for de tre Kroners Forening i Fremtiden, og at jeg desangaaende har henvendt mig ikke alene til Frankrig, men ogsaa til Kongen af Sverrig selv. Om Napoleons Deeltagelse og hans Ønsker har jeg de stærkeste Forstkkringer, og saaloenge jeg har dette Haab, kan og tør jeg ikke yttre mig for Dem.

Jøvrigt kan Kongen vel foreslaae Stænderne en Thronfølger, men Stænderne alene have Ret til at vælge, og dermed maa man nøies.

Jeg beder Dem at være overbeviift om mit Venskab for Dem og Deres.