Danmarks Breve

BREV TIL: Karl 13. FRA: Frederik Christian (1810-07-23)

Hertugen af Aug. til R. Carl XIII.
Graasteen den 23 Juli 1810.

Sire. Hr. Holst har overrakt mig det Brev, som Deres Majestæt havde befalet ham at bringe mig. Jeg søger forgjeves Ord for at udtrykke de Følelser, som dette Brev maa indgyde mig. Det første af Alt er den meest levende Taknemmelighed mod Deres Majestæt baade for den Tillid, som De behager at ville vise mig, og for den Ære, som De bestemmer mig. Men, Sire, jeg er ved edelige Baand og s. 24 og ved alle Erkendtligheds - Pligter knyttet til Hans Danske Majestæt. Jeg maatte følgelig udbede mig hans Samtykke til at modtage det Forslag, som deres Majestæt har værdigedes at gjøre mig. Jeg erfarer, Sire, at den store og velgjørende Plan til en kommende Forening af de tre nordiske Riger modsætter sig mit Valg til Thronfølger i Sverrig, at det danske Hof allerede har henvendt sig til Deres Majestæt, og at denne Plan er begunstiget og understøtttet af de Franskes Keiser. Min Person og min Familie kan altsaa ikke mere komme i Betragtning, og jeg bør indskrænke mig til at bede Deres Majestæt naadigst at ville modtage min meest levende Taksigelse for den Godhed, De har beviist mig. Hvilket end Nationens Valg maatte blive, saa skal Erindringen om Deres Godhed, Sire, for evigt være indgravet i mit Hjerte.

Jeg er med en Hengivenhed uden Grændser og den dybeste Høiagtelse .