Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Christian 2. FRA: Frederik 6. (1810-07-28)

R. Frederik VI til Hertugen af Aug.
Frederiksberg den 28 Juli 1810.

Deres Brev, dateret den 25 Juli, har jeg rigtig modtaget.

s. 26 og det er mig et nyt Beviis paa deres Fædrenelandskjærlighed og Venskab for mig. Det gjør mig meget ondt, at Deres Coureer er reist saa langsomt, og at dette har sat Dem i Forlegenhed. Oberstlieutenant Holst, med hvem jeg har talt, var ligesaa taus som iilforn, hvilket i Begyndelsen forundrede mig; imidlertid hans forandrede Stilling fører dette med sig, og min anden Reflection var, at man altid maatte ære den Mand, der trolig opfylder sin Pligt.

Jeg seer, saavel som De, hvorledes enhver Sag er uvis, der afhænger af andre Mennesker; imidlertid troer jeg at have handlet efter Pligt, og aldrig skulde jeg befinde mig i Opposition mod Dem, hvis ikke min Stats Interesse maatte for mig som Konge være Alt.