Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Christian 2. FRA: Frederik 6. (1810-08-08)

R. Frederik VI til Hertugen af Aug.
Frederiksberg den 8 August 1810.

Overbringeren af denne Skrivelse er min Adjutant, Overadjutant Lüen. De vil af ham erfare, at et Partie i Sverrig skal have besluttet at bortføre Dem til Sverrig, og at man dertil vil bruge et svensk Krigsskib, som man mener en Kutter.

Denne Maade at bringe Dem til Sverrig paa, kan og tør jeg ikke tillade. Han har derfor den Befaling at forhindre dette, og i denne Hensigt har jeg beordret den fornødne Roflotille til Als, for at sorskaffe Dem al Sikkerhed. Skjøndt jeg ikke har nogen Tro til et saadant Project, saa var jeg Dem dog dette skyldig som min Svoger og Ven. De kan nu aftale det Fornødne med Overadjutant Lüen. Jeg tænker, at dersom et saadant Skib skulde komme, vilde nogle gode Patrouiller lettest kunne forhindre alt. Thi intet Partie maa bortføre Dem, og kun min Approbation kan gjøre Dem til Thronfølger i Sverrig, og den har jeg ikke givet.

Den Efterretning, at den afsatte Konge, Gustav Adolph, allerede er ankommen paa det Engelske Admiralskib, tilligemed den Efterretning, at de Engelske Linieskibe forlade Belterne, giver Anledning til mange Rygter. Jeg afholder mig fra at dømme derom, og overlader det til Dem alene. Den Haft, hvormed jeg har skrevet dette, forhindrer mig i at skrive mere derom.