Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Frederik Christian 2. (1810-08-10)

Hertugen af Aug. til Frederik VI.
Augustenborg den 10 August 1810.

Deres Majestæts Brev, som De har medgivet Overadjutant Lüen, er kommen mig tilhænde. Nogle Timer senere vilde det ikke have truffet mig. Alt var allerede ordnet til en Reise til Eiderstedter-Marsk, Rendsborg og Kiel, som jeg for mine Sønners Skyld vilde foretage. Lüens Ankomst har foranlediget mig til at opgive denne Reise, der under de mig s. 28 nu bekjendte Omstændigheder paa meer end een Maade havde kunnet mistydes.

Jeg takker Deres Majestæt underdanigst for det velvillige Sindelag, der har foranlediget Lüens Sendelse. Paa Grund af denne Anledning vil Sendelsen stedse blive mig uendelig kjær. At den svenske Regjering, der ønsker mig til Thronfølger, skulde lade mig bortføre, forekommer mig at høre til de Rygter, der ikke fortjene nogen Tiltro. Mindre usandsynligt var det, om et af de Partier, som jeg staaer i Veien, tog sin Tilflugt til et saadant Middel, for at skaffe mig tilside. Med Lüen er imidlertid det Fornødne aftalt. Sønderborg er den eneste Havn, hvor Kanonbaadene kunne ligge sikkert. Stranden er stedse besat. Skulde et fordægtigt Skib vise sig, saa ville i Nærheden af Augustenborg Patrouiller blive udsendte for at gribe de fordægtige Baade; ogsaa bliver Slottet stærkere besat om Natten. Andre Forholdsregler kunne efter min . Indsigt endnu ikke tages.

Skulde derimod i disse Dage eller senere en svensk Coureer bringe mig Tidenden om det fuldbyrdede Valg, og tillige et svensk Krigsskib komme med Indbydelse til at betjene mig deraf til Overfart, hvilken Forholdsregel dog var meget uoverlagt og derfor ikke synes mig rimelig, saa ville Deres Majestæt forlade Dem paa, at jeg ikke skal gjøre noget overilet, noget mod Ære og Pligt stridende Skridt. Jeg vil da kun modtage Valget under Betingelser, af hvilke den første vil være, at Deres Majestæts Samtykke kunde erholdes.

Anmærkning af Hertugen.

Dette Brev har, som det synes, intet Bifald fundet. Det blev ubesvaret. Kongen skrev til sin Søster: det havde ikke kunnet falde ham ind, at Regjeringen skulde ville bortføre Hertugen, men et Partie; Hertugen kunde vel blive valgt, men uden hans, Kongens, Indvilligelse var dette Valg en Nullitet o. s. v.