Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Christian 2. FRA: Karl 13. (1810-08-21)

R. Carl XIII til Hertugen af Aug.
Ørebro den 21 August 1810.

Min Herr Cousin. Da jeg under den 10 Juli skrev til Deres Durchlauchtighed, at jeg havde bestemt at foreslaae Dem for Nigsstænderne som min Thronfølger, forudsaae jeg ikke det Skridt, som Kongen, Deres Svoger, siden har gjort. Jeg har seet af Deres Durchlauchtigheds Svar af 23 Juli, hvormeget dette nye Tilfælde har havt Indflydelse paa Deres Bestemmelse, og hvormeget De ædelsindet foretrak Deres Pligter for Deres Haab. Skjøndt det har giert mig ondt at opgive det Haab, som jeg havde sat til Deres Durchlauchtighed, den i Sandhed faderlige Hengivenhed (De tilgive mig dette Ord), jeg har fattet for Dem, og som har sin Oprindelse af en Grund, som vi begge begræde, saa har jeg dog bifaldet de Følelser, hvis Udtryk jeg høiagter. Under en saadan Sagernes Stilling, og forudseende, at Deres Durchlauchtighed ikke vilde modtage den svenske Nations Tilbud, hvis dets Repræsentanters Valg havde erklæret sig for Dem, har jeg troet, at min Pligt befalede mig at laane Øre til mit Folks Ønsker, som deelte min Frygt med Hensyn til Deres Durchlauchtigheds Antagelse af et Valg, og derester eenstemmig erklærede sig til Gunst for Prindsen af Pontecorvo. Denne Fyrste har idag vundet Rigsstændernes Stemme for Thronfølgen. Idet jeg bringer denne Tidende til Deres Durchlauchtigheds Kundskab, beder jeg Dem at være overbeviist om de Følelser af sandt Venskab og udmærket Høiagtelse, med hvilke jeg er .