Danmarks Breve

BREV TIL: Karl 13. FRA: Frederik Christian 2. (1810-08-27)

Hertugen af Aug. til R. Carl XIII.
Augustenborg den 27 August 1810.

Dersom de Følelser af Høiagtelse og sand sønlig Hengivenhed, som besjele mig for Deres Majestæt, kunde forstærkes, saa vilde de være blevne det ved det hjertelige Brev, som De har gjort mig den Ære at henvende til mig under den 21de s. 30 d. M. Gid den Begivenhed, som De værdiges at meddele mig, maatte bidrage til Deres Majestæts Lykke og det svenske Folks Held. Dette er mit Ønske, Sire, som jeg beder Deres Majestæt gunstigst at modtage som et, Vidnesbyrd om min Taknemmelighed imod Dem og om den levende Interesse, som et ædelt Folks Skjæbne stedse skal invgyde mig, der har saa megen Fordring paa min og hele min Families evige Erkjendtlighed.

Jeg er med den dybeste Høiagtelse, Sire, .