Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Rosenkrantz FRA: Frederik Christian 2. (1812-01-27)

Hertugen af Aug. til Rosenkranz.
Augustenborg den 27 Januar 1812.

Jeg er i det Tilfalde at maatte uleilige Deres Excellence med et Brev fra min Side. Kronprindsen af Sverrig har nylig ladet mig gjøre følgende Meddelelse:

At man havde tilmeldt ham fra Paris, at en Forbryder, der skulde skydes for nogen Tid siden i Frankrig og som han havde Grund til at antage for Dansk af Fødsel, havde før sin Død bekjendt, at han havde været indviklet i et Complot mod ham, Kronprindsen, og at det var mig, som havde ledet denne Sammensvargelse.

Den anstændige Form, hvori denne Meddelelse er mig gjort, har foranlediget mig til at give det Svar, hvoraf jeg hoslagt sender en Afskrift. Jeg tillader mig at troe, at Hans Majestæt Kongen vil billige og dele mit Ønske om, at denne Sag bliver oplyst, og jeg beder desaarsag Deres Excellence at lade udvirke de nødvendige Befalinger for den danske Mission i Paris til at forlange alle mulige Oplysninger med Hensyn til den ovennævnte Bekjendelse, forsaavidt den angaaer mig. Jeg maa formode, at denne Sag har været aldeles ubekjendt for Deres Excellence, thi hvorledes kunde jeg troe, at De ikke skulde have underrettet mig om en Sag, der saa nær berører en Prinds’s Ære af Deres Herres Huus og hans Svoger? Jeg har den Ære .