Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Christian 2. FRA: Niels Rosenkrantz (1812-02-04)

Rosenkranz til Hertugen af Aug.
Kjøbenhavn den 4 Februar 1812.

Saasnart jeg saae mig beæret med det Brev, som Deres Durchlauchtighed har tilsendt mig under 27 forrige Maaned, troede jeg mig forpligtet til at indberette for Kongen, at De havde begjeret, at Hans Majestæts Mission i Paris maatte paalægges at tilveiebringe Oplysninger med Hensyn til den Angivelse, som Kronprindsen af Sverrig paastaaer at have været gjort af en i Frankrig henrettet Forbryder. Deres Durchlauchtighed synes i Svaret til Hans Kongelige Høihed Kronprindsen af Sverrig at have erkjendt, at det vilde være ønskeligt, at blive fra denne Side, om muligt, bedre underrettet om de Omstændigheder, som have ledsaget den foregivne Anklage, end De er bleven det ved det Brev, som efter Befaling af denne Vrinds er blevet Dem tilskrevet. For at kunne troe, at den danske Mission i Paris kunde med noget Haab om Fremgang begynde at gjøre de Undersøgelser, som Deres Durchlauchtighed ønsker, vil det virkelig blive nødvendigt, at den er forsynet med flere Data end de, der saa løst ere blevne Deres Durchlauchtighed meddeelte. Dersom det altsaa lykkes Dem at erholde yderligere Oplysninger, saa vover jeg at regne paa, at deres Durchlauchtighed vil ansee det hensigtsmæssigt at meddele mig samme, for at jeg kunde sende dem til Kongens Minister i Paris, til hvem jeg strax foreløbig skriver ont denne Sag for at anmode ham om at gjøre, hvad han formaaer, til Opnaaelsen af det Maal, som Deres Durchlauchtighed har sat Dem, idet De gjorde mig den Ære at henvende Dem til mig.

Deres Durchlauchtighed har truffet fuldkommen rigtigt, naar De formoder, at den i Deres Brev omhandlede Sag har været mig fuldkommen ubekjendt, indtil De underrettede mig derom.