Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Rosenkrantz FRA: Frederik Christian 2. (1812-03-03)

Hertugen af Aug. til Rosenkranz.
Augustenborg den 3 Marts 1812.

Jeg har den Ære at sende Deres Excellence en Copie af det Brev, som Kronprindsen af Sverrig har tilskrevet mig, ligesom af det Svar, som jeg har givet derpaa med Coureren idag, og jeg beder Dem at forelægge Hans Majestæt Kongen begge disse Stykker. Deres Excellence vil see, at der er ingen Oplysninger at haabe fra Stokholm. Jeg troer ikke at tage feil i den Formodning, at man ikke har nogen at give, s. 38 og de øieblikkelige Forhold kunne vel forhindre, at man udbad sig dem af den franske Regjering.

Men, min Herre, ere disse Oplysninger absolut nødvendige for de Skridt, der ere at gjøre ved den danske Mission i Paris ? . . . . Kunde Kongen rolig taale, at Mistanke for hemmelige Anslag om Sammensværgelser og Snigmord hvile over hans Svogers Hoved ved nogetsomhelst Hof i Europa? Og han skulde til samme Tid rolig lade mig gaae glip af alle Fordele af min Stilling? Hvilken Svaghed! . . . . Tilgiv den Heftighed, hvormed jeg taler til Dem . . . . .