Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Rosenkrantz FRA: Frederik Christian 2. (1812-04-24)

Hertugen af Aug. til Rosenkranz.
Augustenborg den 24 April 1812.

Jeg er Deres Excellence oprigtig forbunden for det Brev, som De har gjort mig den Ære at tilskrive mig under 18de d. M., og jeg beder Dem at forebringe Hans Majestæt min underdanigste Taksigelse for det, som han ved Dem har villet lade mig sige. Behag at forsikkre Kongen, at den fortrolige Meddelelse, man har gjort mig, ikke noget Øieblik har afficeret mig uden ved de den ledsagende Omstændigheder; at jeg, uagtet det Latterlige i den foregivne Anklage, dog ikke har kunnet behandle den med Ligegyldighed; at en foragtelig Taushed vilde have været lidet klog og passende med min Stilling, og fornærmende for Kronprindsen af Sverrig; at endelig mange Betragtninger have maattet opfordre mig til med Begjerlighed at gribe denne Leilighed for at vise, at jeg ikke er tilsinds taalmodig at lade mig bagtale af Alle og Enhver. Men dersom det var klogt at giøre Larm, saa maatte man gjøre saamegen Larm som muligt. Udfaldet af denne latterlige Sag svarer fuldkomment til mine Ønsker. Jeg betragter den som aldeles endt, og det med saamegen mere Grund, som Kronprindsen af Sverrig har ladet mig fige, for kort Tid siden, som Svar paa mit sidste Brev, hvoraf jeg har havt den Ære at sende Deres Excellence en Extract, at han s. 42 nu var overbeviist om, at det, som man havde meddeelt ham paa min Bekostning, henhørte til et System af Intriguer, hvis Øiemed var at gjøre ham kjed af hans Stilling. Jeg har den Ære at være med den største Høiagtelse .