Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1815-09-06)

kongeligt Reskript til Cancelliet,
af den 6 September 1815.

Vi overdrage herved vort Cancellie at tilkjendegive den bestandige Deputation af Prælater og Ridderskab til dens allerunderdanigste Iagttagelse, At saa beredvillig Vi stedse ere til at give Vore troe Undersaatter allernaadigst Gehør, saa kunne Vi dog paa ingen Maade finde det passende, at den af Os af fri landsherlig Magt for Vort Hertugdømme Holsten besluttede Tiltrædelse til det Tydske Forbund og de dermed i Forbindelse staaende Indretninger, ligeledes det af Deputationen under Omtale bragte tilkommende Forhold mellem Prælater og Ridderskab i Vore Hertugdømmer Slesvig og Holsten indbyrdes — gjøres til Gjenstand for Forhandlingerne i en ridderskabelig s. 45 Forsamling. Men ligesom der allerede af Os er taget Hensyn paa, at en Betænkning af nogle af Os nærmere bestemmende Medlemmer af Ridderskabet og andre sagkyndige Mænd i Vort Hertugdømme Holsten bliver indhentet før den endelige Regulering af hine Indretninger, saaledes ville Vi ogsaa af synderlig landsfaderlig Naade have tildeelt Prælater og Ridderskab i Vore Hertugdømmer Slesvig og Holsten allerhøieste Tilsikkring om den uforstyrrede Vedvaren af den mellem dem bestaaende Nexus socialis, uanseet den fornyede Forbindelse af Vort Hertugdømme Holsten med de øvrige Tydske Stater, paa denMaade, hvorpaa samme fordum af Vor i Gud hvilende Oldefader, høisalig Kong Christian den Sjette allernaadigst er bleven tildeelt Prælater og Ridderskab i Hertugdømmet Slesvig ved den Kongelige Resolution af 27 Juni 1732.