Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik 6. (1816-08-17)

Confirmation af det holstenske Ridderskabs
privilegier i Aaret 1816

Vi Frederik den Sjette — gjøre vitterligt herved for Os og Vore Kongelige Arvesuccessorer i Regjeringen: Da efter Vor i Gud høisalig hvilende Herr Faders, Hs. Maj. Kong Christian den Syvendes dødelige Afgang, de Velværdige, Velbaarne, Høi-og Velædle og Ædle, Prælater og Ridderskab i Hertugdømmet Holsten have hos Vor nuværende Kongelige Arveregjering gjort allerunderdanigst Ansøgning, at Vi vilde behage paany allernaadigst at confirmere. og bekræfte Deres nedarvede Privilegier, Friheder, Ret og Rettigheder, — at Vi derefter af synderlig Kongelig Naade have bevilget saadan Deres allerunderdanigste Ansøgning.

Vi confirmere og bekræfte altsaa alle og enkelte af Vore høisalige Kongelige Herrer Forfædre bemældte Prælater og Ridderskab i Hertugdømmet Holsten tilveelte Privilegier, Friheder, Ret og Rettigheder (saaledes som samme af Vor høisalige Fader, Hs. Maj. Kong Christian den Syvende under s. 46 den 31 Mai 1766 og 13 Novbr. 1773 allerhøist ere blevne bekræftede) i alle deres Puncter, Clausuler og Indhold, herved og i Kraft af dette paa det bedste og bestandigste allernaadigst og i saa Maade, at Vore lydige Prælater og Ridderskab skal til alle Tider lades rolig i Besiddelsen, ogsaa kraftigst beskyttes og haandhæves deri. Desaarsag Vi altsaa herved allernaadigst og alvorligst anbefale vor nuværende og tilkommende Statholder og Cantsler, Vice-Cantsler og Raader i den holstenlauenborgske Overret i Glückstadt, samt alle andre Vore Embedsmænd og Betjente, fast at holde over denne Vor allernaadigste Confirmation og derimod intet at foretage eller tillade, at det ved Andre skeer. Actmæssig under Vor Kongl. Underskrift .

(Frederiksberg d. 17 August 1816).