Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: ukendt (1816-08-19)

Kongeligt Commissorium.
Frederiksberg d. 19 August 1816.

Frederik den Sjette af Guds Naaade . Velbaarne, Høi-og Velbaarne og Velædle Raader, kjære Troe! Efterat Vi for Vort Hertugdømme Holsten have tiltraadt det Tydske Forbund, og med Hensyn dertil, saa og i Overeens-stemmelse med Artikel 13 i Forbundsacten have fattet den allerhøieste Beslutning, at give uævnte Vort Hertugdømme Holsten en stændersk Forfatning, saa have Vi nu rettet Vort Blik derpaa, at bestemme denne Forfatning paa en med Tidsomstændighederne og Forholdene passende Maade. Vi have til den Ende fundet Os bevæget til at anordne en Commission, der har at forelægge umiddelbart for Os til nærmere allerhøieste Prøvelse sin allerunderdanigste Betænkning angaaende en hensigtsmæssig Organisation af den tilkommende stænderske Forfatning for Vort Hertugdømme Holsten.

Ifølge dette befale Vi herved Dig Vor Geheime-Statsog Finantsminister von Møsting, Dig Præsident i Vort slesv. h. l. Cancellie Grev Moltke, Dig Vor Geheimeconferentsraad s. 47 og Verbitter ved det adelige Convent i Iehoe von Qualen som Prælat, Dig Vor Geheimeconferentsraad og Cantsler i Hertugdømmet Holsten Friherre von Brockdorff, Dig Vor Geheimeconferentsraad Grev Hardenberg-Reventlov, Dig Vor Conferentsraad og Deputeret i Vort sl. h. l. Cancellie Jensen, Dig Vor Etatsraad og Landfoged Heinzelmann, Dig Vor Etatsraad og Deputeret i Vort sl. h. l. Cancellie Rothe, Dig Vor Etatsraad Borgermester Decker, Dig Vor Etatsraad og Deputeret i Vort sl. h. l. Cancellie Spies, — at I sammentræde til en Commission, som den fjerde November dette Aar skal aabnes og holdes i Vor Residentsstad Kjøbenhavn, for efter Overveielse af alle herhen hørende Gjenstande allerunderdanigst at aflægge og, som forhen nævnt, umiddelbart for Os til nærmere allerhøieste Afgjørelse foredrage Eders Betænkning over den stænderske Forfatning, der skal gives Vort Hertugdømme Holsten. Iøvrigt ville Vi ved Eders Sammenkomst allernaadigst meddele Eder det Videre med Hensyn paa det Eder overdragne Hverv.

Til Protocolfører og Secretair ved venne Commission have Vi allernaadigst udnævnt Vor Cancelliesecretair og Contoirchef i Vort sl. h. 1. Cancellie Jensen.

Hvorefter I have Eder at rette og strax umiddelbart til Os allerunderdanigst at indberette Modtagelsen af denne Vor allerhøieste Befaling.

Vi forblive Eder iøvrigt i Kongelig Naade bevaagen.

Givet .