Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik 6. (1816-11-02)

kongeligt Rescript til Commissionen,
Kjøbenhavn den 2 November 1816.

Frederik den Sjette . I Vor til Eder under 19 August d. A. udstedede Commissorialbefaling have Vi tilkjendegivet, at Vi vilde meddele Eder det videre Fornødne. I Forbindelse hermed have Vi villet fastsætte følgende Hovedgrundsætninger s. 48 og Regler, som skulle tjene til uforanderlig Norm ved det Eder overdragne Hverv.

1. Indførelsen af stændersk Forfatning i Hertugdømmet Holsten har sin eneste umiddelbare Grund i Vor for dette Hertugdømme skeete Tiltrædelse til det Tydske Forbund og i Vor derhos erklærede Villie, at give det nævnte Hertugdømme en saadan Forfatning.

Som Følge heraf er den stænderske Indretning, som nu skal organiseres, aldeles uafhængig af den Forfatning, som tidligere har fundet Sted.

2. Til Deeltagelse i de stænderske Forhandlinger komme i Betragtning: a. de i Hertugdømmet Holsten boende til Ridderskabet henhørende Personer, b. Besidderne af adelige Godser, c. Indvaanerne i Slæderne og laugsberettigede Flækker, d. Landdistricternes Beboere, — alle forsaavidt de boe i Hertugdømmet Holsten.

3 Stænderforsamlingen finder kun Sted efter en af Kongen befalet Sammenkaldelse, i Reglen hvert tredie Aar, paa det af Kongen bestemte Sted i Hertugdømmet Holsten. To af Kongen udnævnte Commissairer ville bivaane Forsamlingen Forsamlingens Varighed er fer Uger, naar samme ikke nf Kongen bliver forlænget.

4. Den tilkommende stænderske Forfatning i Hertugdømmet Holsten skal være en raadgivende. Repræsentanternes Forretning bestaaer deri, at de meddele deres Rand og Forslag med Hensyn til de af Kongen i Forslag bragte Gjenstande Ogsaa kunne Stænderne ved Deres Repræsentanter lade gjøre Forslag og Andragender med Hensyn til de til Forsamlingens Forhandling henhørende Gjenstande, og Kongen vil ogsaa over saadanne give sin Beslutning.

5. De til Forhandling bestemte Gjenstande ere : a. Paalæg af nye Skatter og Afgifter, personlige eller til Grunden heftende, b. Almindelig Lovgivning, som angaaer den personlige (borgerlige) Stand, Eiendomsretten og Besiddelse. Med Hensyn til disse Gjenstande skal for Fremtiden ingen Hertugdømmet s. 49 Holsten betræffende endelig Beslutning blive taget, før en Raadslagning derom har fundet Sted. Dog skulle de i Mellemtiden fornøden befundne indirecte Afgifter være undtagne fra en saadan foregaaende Raadslagning.

6. Stænderforsamlingen tilstaaes Ret til under Forbehold af Kongelig Approbation selv at ordne Repartitionen over Communerne af de af Hertugdømmet Holsten udredende, ikke allerede anordnede Skatter.

7. De ifølge Stænderforsamlingernes Forhandlinger tagne Beslutninger ville ikke uden ny Raadførsel med Stænderne blive forandrede.