Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik 6. (1817-04-18)

Kgl Reskript til den holstenske Overret.
Kjøbenhavn den 18 April 1817.

Frederik den Sjette . For Os er fra troværdige Kilder anmeldt, at flere Besiddere af adelige Godser i Vore Hertugdømmer Slesvig og Holsten have mellem sig oprettet en Forening, hvorefter alle for Foreningens Medlemmer paa Grund af resterende eller løbende Landskatter eller Bankrenter ifølge de forestaaende executive Forholdsregler nødvendig følgende Byrder, Afgifter og Tab, af hvilkensomhelst Art, skulde afholdes af en fælleds efter Plovtal oprettet Kasse, og at Andre ere blevne forledede til at tiltræde denne Forening, hvilket de nu fortryde. Denne Forening tilsigter øiensynlig at modvirke de af Os ifølge bestaaende Love bestemte executive s. 51 Tvangsmidler og, om ikke at tilintetgjøre, saa dog muligst at svække deres Hensigt. Den strider aabenbart mod Vor landsherlige Auctoritet, troe Undersaatters Pligter, Almeenvellet, enhver god Orden og Deeltagernes egen Fordeel. Kun Mangel paa Indsigt og Overlæg har kunnet foranledige dette Skridt. Under denne Forudsætning have Vi af landsfaderlig Mildhed og Skaansomhed imod Vildledede besluttet ikke at foretage nogen nærmere Undersøgelse om denne Forening og ikke at anvende nogen Straf mod Stifterne og Deeltagerne. Men Vi kunne ikke tillade, at en saa almeenskadelig, retsstridig og ugyldig Forening bestaaer eller kommer til Anvendelse. Vi kassere og annullere den herved af landsherlig Magt og erklære den for ugyldig og aldeles ophævet, saaledes at den saavel for Fortiden som for Fremtiden er og bliver kraftløs og uden Virkning, og at ingen af Deeltagerne skal understaae sig at forlange dens Opfyldelse eller opfylde den, men at Alt, hvad der muligen maatte være reparteret eller udredet skal tilbagebetales.

Skulde mod Forventning En eller Flere eller endog samtlige Interessenter fordriste sig til at handle imod denne Vor landsfaderlige men alvorlige Villie, saa skal der uden Skaansel med al Strenghed forfares imod dem som imod ulydige, de landsherlige Befalinger sig modsættende Undersaatter, og skulle de efter de særdeles Omstændigheder og lovlig Kjendelse straffes paa Formue eller Frihed.