Danmarks Breve

BREV TIL: Friedrich von Eyben FRA: Niels Rosenkrantz (1817-10-21)

Kosenkrantz til Grev Eyben.
Kjøbenhavn den 21 October 1817.

Det har behaget Deres Høivelbaarenhed i ærede Skrivelse af 3die d. M. at berøre den Omstændighed, at Indførelsen af landstænderske Forfatninger i Forbundsstaterne maaskee kunde blive bragt paa Bane, og at udbede Dem Forskrifter, hvorledes De i saa Tilfælde vilde have at yttre Dem, s. 52 dersom der ogsaa skulde gjøres Motioner med Hensyn til Holste n.

4*

Paa den af Departementet derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har Hs. Majestæt allernaadigst behaget at resolvere, at Deres Høivelbaarenhed i dette Tilfælde bemyndiges til at tilkjendegive:

At Hans Majestæt staaer i Begreb med at bestemme den Forfatning, som ifølge Forbundsactens 13 Artikel skal indføres i Hertugdømmet Holsten, og at i dette Øiemed Commissairer ere ndnævnte, som skulle raadslaae over de fra Regjeringens Side gjorte Forslag og inden kort Tid paany sammentræde under Forsæde af en Kongelig Statsminister, for derefter at forelægge Hans Kongelige Majestæt allerunderdanigst Betænkning over de vigtigste Puncter i den Forfatning, som i Hertugdømmet skal indføres.

I Fortsættelse af min Skrivelse af 18de d. M. har jeg herved den Ære tjenstlig at underrette Deres Høivelbaarenhed om denne allerhøieste Befaling.