Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik 6. (1818-12-05)

Kongeligt Keskript til Ridderskabet.
Kjøbenhavn den 5 Decbr. 1818.

Frederik den Sjette . Vi tilkjendegive herved Prælater og Ridderskab følgende. Det er en i enhver Henseende utilladelig Handling, naar Undersaatter ved Protester, som de indlevere til Lands-Collegierne og øvrighederne, erklære, at de af Landsherren angaaende Skattevæsen og andre Gjenstande udgivne Love og Anordninger ikke have nogen forbindende Kraft for dem, og at de, idet de efterleve dem, alene vige for Magten. Vi kunne derfor. denne Gang kun af Kongelig Naade lade nævnte, den 6te f. M. og tidligere d. 27de Marts d. A. til Cancel-liet indsendte Protester ustraffede. Men Vi befale herved Prælater og Ridderskab paa det Alvorligste, at de under Vor Unaade og de ellers fornødne ubehagelige Foranskaltninger for s. 53 Fremtiden aldeles afholde sig fra ethvert saadant Skridt, ligesom fra enhver Vægring i den skyldige Lydighed mod de udstedede Love angaaende Skattevæsenet og andre Gjenstande. Dersom mod Forventning Prælater og Ridderskab ikke ubetinget skulde vise den skyldige Lydighed imod denne Vor Befaling, saa have de at forvente, at foruden den af enhver Deeltager i Overtrædelsen efter Omstændighederne forskyldte Straf, — den dem paa deres allerunderdanigste Ansøgning ved allerhøieste Resolution af 27 April 1775 af Naade bevilgede Begunstigelse, at maatte have en bestandig Deputation, strax og og uden Videre af Os vil blive taget tilbage og Deputationen saaledes aldeles opløst. Hvorefter .